อบรม e-Office สพป.ศก.1 (29 เม.ย.58)

<< ดาวน์โหลด AdwCleaner 4.202>>
<< ดาวน์โหลด UBlock Origin v.0.9>>
<< แฟ้มนำเสนอวิทยากร >>
ให้ รร.ตอบแบบสอบถาม
ที่ โรงเรียน อำเภอ กรอกแบบ
สอบถาม
1 บ้านละทาย กันทรารมย์ OK
2 บ้านกอก กันทรารมย์ OK
3 บ้านเหม้าหนองเรือ กันทรารมย์ OK
4 บ้านเขวา กันทรารมย์ OK
5 บ้านยางน้อยสามัคคี กันทรารมย์ OK
6 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา) กันทรารมย์ OK
7 บ้านเปือย กันทรารมย์ OK
8 บ้านกอกหัวนา กันทรารมย์ กรอกแบบ
9 บ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) กันทรารมย์ กรอกแบบ
10 บ้านแสงใหญ่(คุรุราษฎร์บำรุง) กันทรารมย์ OK
11 บ้านหนามแท่ง กันทรารมย์ OK
12 บ้านผึ้ง(มธุลีห์ประชาสรรค์) กันทรารมย์ OK
13 บ้านทาม กันทรารมย์ OK
14 บ้านหมัด(คุรุรัฐสงเคราะห์) กันทรารมย์ OK
15 บ้านเจี่ย กันทรารมย์ OK
16 บ้านเมืองน้อยหนองมุข กันทรารมย์ OK
17 บ้านหนองเทา กันทรารมย์ OK
18 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน กันทรารมย์ OK
19 บ้านอิปาด กันทรารมย์ OK
20 บ้านทุ่งมั่ง กันทรารมย์ OK
21 บ้านหนองไฮ กันทรารมย์ OK
22 บ้านเทิน กันทรารมย์ OK
23 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง กันทรารมย์ OK
24 บ้านบัวน้อยโนนปอ กันทรารมย์ OK
25 บ้านพันลำ กันทรารมย์ OK
26 บ้านขาม กันทรารมย์ OK
27 บ้านจาน กันทรารมย์ OK
28 บ้านผักแพว(คุรุราษฎร์รังสฤษฎ์) กันทรารมย์ กรอกแบบ
29 บ้านอาลัย กันทรารมย์ OK
30 บ้านบูรพา กันทรารมย์ OK
31 บ้านพะแนงวิทยา กันทรารมย์ OK
32 บ้านผักบุ้ง กันทรารมย์ OK
33 บ้านนาดี กันทรารมย์ OK
34 บ้านโนนสะอาด กันทรารมย์ OK
35 บ้านเกาะ กันทรารมย์ กรอกแบบ
36 บ้านจิกกะลา กันทรารมย์ OK
37 บ้านดู่ กันทรารมย์ OK
38 บ้านหนองถ่ม(คุรุราษฎร์อนุสรณ์) กันทรารมย์ OK
39 บ้านคล้อมิตรภาพที่ 226 กันทรารมย์ OK
40 บ้านหนองบัวท่าช้าง กันทรารมย์ OK
41 บ้านโพนทราย โนนเรือ กันทรารมย์ OK
42 บ้านสีถาน กันทรารมย์ OK
43 บ้านขามป้อม กันทรารมย์ OK
44 บ้านหนองหญ้าปล้อง กันทรารมย์ OK
45 อนุบาลกันทรารมย์ กันทรารมย์ OK
46 บ้านหนองมะแซว กันทรารมย์ OK
47 บ้านหนองอีกว่าง กันทรารมย์ OK
48 บ้านดูนสิม(อสพป.8) กันทรารมย์ OK
49 บ้านอีต้อม กันทรารมย์ OK
50 บ้านมะกรูด กันทรารมย์ OK
51 บ้านคำเนียม(คำเนียมวิทยาคาร) กันทรารมย์ OK
52 บ้านหนองทามใหญ่ กันทรารมย์ OK
53 บ้านโนนผึ้ง กันทรารมย์ OK
54 บ้านหนองหวาย กันทรารมย์ OK
55 บ้านโนนสัง(โนนสังวิทยาคาร) กันทรารมย์ OK
56 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40) กันทรารมย์ OK
57 บ้านหนองบัวไชยวาน กันทรารมย์ OK
58 บ้านหนองโอง กันทรารมย์ OK
59 บ้านหนองดุมหนองม่วง กันทรารมย์ OK
60 บ้านหนองถ่ม กันทรารมย์ OK
61 บ้านหนองหัวช้าง กันทรารมย์ OK
62 บ้านบกขี้ยาง กันทรารมย์ OK
63 บ้านเลิงแฝก กันทรารมย์ OK
64 บ้านลือชัย กันทรารมย์ OK
65 บ้านทุ่งพาย กันทรารมย์ กรอกแบบ
66 บ้านโพธิ์ลังกา กันทรารมย์ OK
67 บ้านหนองกก กันทรารมย์ OK
68 บ้านยาง กันทรารมย์ OK
69 บ้านหนองกี่ กันทรารมย์ OK
70 บ้านกล้วย กันทรารมย์ OK
71 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง กันทรารมย์ OK
72 บ้านโคก กันทรารมย์ OK
73 มารดาทรงธรรม กันทรารมย์ กรอกแบบ
74 อาชีวศึกษาจุลมณีกันทรารมย์ กันทรารมย์ OK
75 อนุบาลนครศึกษา กันทรารมย์ กรอกแบบ
76 บ้านขี้เหล็ก น้ำเกลี้ยง OK
77 บ้านรุ่ง น้ำเกลี้ยง OK
78 บ้านละเอาะ น้ำเกลี้ยง OK
79 บ้านแวด น้ำเกลี้ยง OK
80 บ้านหนองพะแนง น้ำเกลี้ยง OK
81 บ้านยางน้อยตองปิด น้ำเกลี้ยง OK
82 บ้านกะวัน น้ำเกลี้ยง OK
83 บ้านลุมพุกคูวงศ์ น้ำเกลี้ยง OK
84 บ้านบัวระรมย์ น้ำเกลี้ยง OK
85 บ้านสวนกล้วย น้ำเกลี้ยง OK
86 บ้านสบาย น้ำเกลี้ยง OK
87 บ้านโนนหนองสิม น้ำเกลี้ยง OK
88 บ้านหนองบาง น้ำเกลี้ยง OK
89 อนุบาลน้ำเกลี้ยง(เขิน) น้ำเกลี้ยง OK
90 บ้านน้ำเกลี้ยง น้ำเกลี้ยง OK
91 บ้านโนนสว่าง น้ำเกลี้ยง OK
92 บ้านหนองแลงระไง น้ำเกลี้ยง OK
93 บ้านหนองแวง น้ำเกลี้ยง OK
94 บ้านสะพุง น้ำเกลี้ยง OK
95 บ้านลุมภู น้ำเกลี้ยง OK
96 บ้านคูบ น้ำเกลี้ยง OK
97 บ้านสะเต็ง น้ำเกลี้ยง OK
98 บ้านหนองนาเวียง น้ำเกลี้ยง OK
99 บ้านทุ่งสว่าง น้ำเกลี้ยง กรอกแบบ
100 บ้านโนนงาม น้ำเกลี้ยง OK
101 บ้านหนองกุงสนามชัย โนนคูณ OK
102 บ้านก้อนเส้า โนนคูณ OK
103 บ้านม่วงเป โนนคูณ OK
104 บ้านโคกสะอาด โนนคูณ OK
105 บ้านหนองหิน โนนคูณ OK
106 บ้านโนนสมบูรณ์ โนนคูณ OK
107 บ้านหนองแวง โนนคูณ OK
108 บ้านโนนดู่ โนนคูณ OK
109 บ้านหนองแวงสาขาโนนรัง โนนคูณ กรอกแบบ
110 บ้านโนนคูณ โนนคูณ OK
111 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) โนนคูณ OK
112 บ้านหนองจิก โนนคูณ OK
113 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว โนนคูณ OK
114 บ้านหนองมะเกลือ โนนคูณ กรอกแบบ
115 บ้านร่องเก้า โนนคูณ OK
116 บ้านเท่อเล่อ โนนคูณ OK
117 บ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา) โนนคูณ OK
118 บ้านหนองสนม โนนคูณ กรอกแบบ
119 บ้านหนองปลาเข็ง-กอไหล่ โนนคูณ OK
120 บ้านปลาข่อ โนนคูณ กรอกแบบ
121 บ้านผักขย่าใหญ่ โนนคูณ OK
122 บ้านเวาะวิทยาคม โนนคูณ OK
123 บ้านหยอด โนนคูณ OK
124 บ้านนาม่อง-นาเมือง โนนคูณ กรอกแบบ
125 บ้านหนองตลาด โนนคูณ OK
126 บ้านเหล่าฝ้าย โนนคูณ OK
127 บ้านบกแดงผักขะย่า โนนคูณ OK
128 บ้านดินดำเหล่าเสนไต้ โนนคูณ OK
129 บ้านโปร่ง โนนคูณ OK
130 บ้านหัวเหล่า โนนคูณ OK
131 บ้านโนนสว่าง โนนคูณ OK
132 บ้านโพนงาม โนนคูณ OK
133 วัดม่วงเปสิทธิวิทยา โนนคูณ กรอกแบบ
134 บ้านโนนเพ็ก พยุห์ OK
135 บ้านโคกเพ็ก พยุห์ OK
136 บ้านโพธิ์ศรี(คุรุราษฎร์อินทรสุภผล) พยุห์ OK
137 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35) พยุห์ OK
138 บ้านสร้างหว้า พยุห์ OK
139 บ้านเสมอใจ พยุห์ OK
140 บ้านหนองค้า พยุห์ OK
141 บ้านหนองออ พยุห์ กรอกแบบ
142 บ้านเปือย พยุห์ OK
143 บ้านร่องสะอาด พยุห์ OK
144 บ้านหนองเตย พยุห์ OK
145 บ้านกระหวันโนนเจริญ พยุห์ OK
146 บ้านสำโรงโคเฒ่า พยุห์ OK
147 บ้านป่าไร่ พยุห์ OK
148 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17) พยุห์ OK
149 อนุบาลพยุห์ พยุห์ OK
150 บ้านหนองรัง พยุห์ OK
151 บ้านหนองหว้าทับทัย พยุห์ OK
152 บ้านหนองม่วงหนองแต้ พยุห์ OK
153 บ้านตำแยหนองเม็ก พยุห์ OK
154 กระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) พยุห์ OK
155 บ้านกระถุน พยุห์ OK
156 บ้านขนวนจานสามัคคี พยุห์ OK
157 บ้านอะลางหัวขัว พยุห์ OK
158 บ้านคูเมือง พยุห์ OK
159 บ้านหญ้าปล้อง เมือง OK
160 บ้านหอยสะเดาพัฒนา เมือง OK
161 บ้านคูซอด เมือง OK
162 บ้านเปือย เมือง OK
163 มารีวิทยา เมือง กรอกแบบ
164 บ้านเอกสร้างเรือง เมือง OK
165 บ้านโนนแย้ เมือง กรอกแบบ
166 บ้านหนองไผ่ เมือง OK
167 บ้านน้ำคำ เมือง OK
168 บ้านเวาะ เมือง OK
169 บ้านหนองคำ เมือง OK
170 รวมสินวิทยา เมือง OK
171 อนุบาลวัดพระโต เมือง OK
172 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม เมือง OK
173 บ้านหนองแวงโพนเขวา เมือง OK
174 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์) เมือง กรอกแบบ
175 มหาราช 3 เมือง OK
176 อนุบาลศรีสะเกษ เมือง OK
177 วัดหลวงวิทยา เมือง OK
178 บ้านหนองโนวิทยา เมือง OK
179 มิ่งเมือง เมือง กรอกแบบ
180 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก เมือง OK
181 บ้านหนองแก้วสำโรง เมือง OK
182 บ้านหนองเข็งเหล่าแค เมือง OK
183 บ้านโนนอีปังโพนวัว เมือง OK
184 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม เมือง กรอกแบบ
185 บ้านดอนสั้น เมือง OK
186 วัดมหาพุทธาราม เมือง OK
187 มานิตวิทยาคม เมือง OK
188 บ้านหนองครก เมือง OK
189 บ้านหนองสาดโนนเจริญ เมือง OK
190 บ้านดอนกลาง เมือง OK
191 บ้านหมากเขียบ เมือง OK
192 บ้านยางกุดนาคำ เมือง OK
193 บ้านกุดโง้ง (สิริราษฎร์บำรุง) เมือง OK
194 บ้านบก เมือง OK
195 บ้านแทงวิทยา เมือง OK
196 บ้านซำโพธิ์ เมือง OK
197 บ้านหนองโพธิ์ เมือง OK
198 บ้านหนองสวง เมือง OK
199 ชุมชนหนองยางหนองม่วง เมือง กรอกแบบ
200 บ้านก้านเหลือง เมือง OK
201 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1 เมือง OK
202 บ้านโพนข่า (วินิตวิทยาคาร) เมือง OK
203 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี) เมือง OK
204 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง เมือง OK
205 ราชประชานุเคราะห์ 29 เมือง กรอกแบบ
206 วิทยาลัยศรีสะเกษบริหารธุรกิจและวิศวกรรม เมือง OK
207 บ้านทุ่ม เมือง OK
208 บ้านโนนแกด เมือง OK
209 บ้านหนองม่วงหนองแวง เมือง OK
210 บ้านเสือบอง เมือง OK
211 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา) เมือง OK
212 บ้านแดงเหล่ายอด เมือง OK
213 ตะดอบวิทยา เมือง OK
214 บ้านขมิ้น เมือง OK
215 บ้านหางว่าวโนนบัว เมือง OK
216 บ้านฮ่องแข้ดำ เมือง OK
217 บ้านโพนค้อ เมือง OK
218 บ้านจานหนองคู เมือง OK
219 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน เมือง กรอกแบบ
220 บ้านเปือยนาสูง เมือง กรอกแบบ
221 จินดาวิทยาคาร 3 เมือง OK
222 บ้านก่อโนนหล่อง เมือง OK
223 บ้านโพนแดง เมือง OK
224 บ้านหนองแคนหนองเทา เมือง OK
225 บ้านแก เมือง OK
226 วิทยาลัยเฉลิมหล้า เมือง กรอกแบบ
227 บ้านลิ้นฟ้า ยางชุมน้อย OK
228 บ้านดินดำ ยางชุมน้อย OK
229 บ้านคอนกาม ยางชุมน้อย OK
230 บ้านค้อเมืองแสน ยางชุมน้อย OK
231 บ้านโนนคูณ ยางชุมน้อย OK
232 บ้านแก้ง ยางชุมน้อย OK
233 บ้านยางชุมใหญ่ ยางชุมน้อย OK
234 บ้านบอนวิทยา ยางชุมน้อย OK
235 บ้านผักขะ ยางชุมน้อย OK
236 บ้านยางเครือ ยางชุมน้อย OK
237 บ้านหอยโนนดู่ ยางชุมน้อย OK
238 บ้านโนนติ้ว ยางชุมน้อย OK
239 บ้านกุดเมืองฮาม(ศิริราชสงเคราะห์) ยางชุมน้อย OK
240 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ยางชุมน้อย OK
241 บ้านจอมวิทยา ยางชุมน้อย OK
242 บ้านโนน(รัฐประชาสงเคราะห์) ยางชุมน้อย OK
243 อนุบาลน้ำเพชร ยางชุมน้อย OK
244 อนุบาลวังหิน วังหิน OK
245 บ้านกะเอิน วังหิน OK
246 บ้านโพนดวน วังหิน OK
247 ขุมคำวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 673) วังหิน OK
248 บ้านหัววัวหนองนารี วังหิน OK
249 บ้านโนนสายหนองหว้า วังหิน OK
250 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย วังหิน OK
251 บ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) วังหิน OK
252 บ้านสว่าง วังหิน OK
253 บ้านดงยาง วังหิน OK
254 บ้านหนองคูโนนแก้ว วังหิน OK
255 บ้านหนองกันจอ วังหิน OK
256 บ้านเจ้าทุ่ง วังหิน OK
257 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว วังหิน OK
258 บ้านลิงไอ วังหิน OK
259 บ้านหนองบัว วังหิน OK
260 บ้านสร้างสะแบง วังหิน OK
261 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 2 วังหิน OK
262 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3 วังหิน OK
263 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) วังหิน OK
264 บ้านโนนดู่ วังหิน OK
265 บ้านทุ่ง วังหิน OK
266 บ้านสร้างบาก วังหิน OK
267 บ้านหนองนาโพธิ์ วังหิน OK
268 บ้านสะมัด วังหิน OK
269 บ้านหนองคู วังหิน OK
270 บ้านโพนยาง วังหิน กรอกแบบ
271 บ้านทุ่งน้อย วังหิน OK
272 บ้านหนองทุ่ม วังหิน OK
273 บ้านเห็นอ้ม วังหิน กรอกแบบ
274 บ้านตีกา วังหิน OK
275 ชุมชนหนองสังข์ วังหิน OK
276 บ้านหนองตาเชียง วังหิน OK