http://www.sisaketedu1.go.th/ | หน้าแรก
       

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553 กลุ่มCEO ยางชุมน้อย
     
 

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2553 กลุ่มCEO ยางชุมน้อย
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
**************************

ปฐมวัย
1.การแข่งขันการเล่านิทานประกอบการแสดงประกอบสื่อ
ลำดับที่ 1 เด็กหญิงพรพิมลวรรณ ชาลี โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
ลำดับที่ 2 เด็กหญิงธิดารัตน์ นามวงษ์ โรงเรียนบ้านผักขะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. การแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก
ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านผักขะ
ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม
3.การแข่งขันเขียนเรียงความ ช่วงชั้นที่ 1
ช่วงชั้นที่ 1
ลำดับที่ 1 เด็กหญิงเกศินี ศรีชัย โรงเรียนบ้านดินดำ
ลำดับที่ 2 เด็กหญิงวีรยา ไชยรัตน์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
4.การแข่งขันเขียนเรียงความ ช่วงชั้นที่ 2
ลำดับที่ 1 เด็กหญิงรังสินี ทองอินทร์ โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
ลำดับที่ 2 เด็กหญิงปริญญา ชะอุ้ม โรงเรียนบ้านดินดำ
5 .การแข่งขันคัดลายมือและอ่านออกเสียง ช่วงชั้นที่ 3
ลำดับที่ 1 เด็กหญิงสุปรีดา ยุพิน โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ลำดับที่ 2 นางสาวสุนิสา วงษ์มณี โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม
6.การแข่งขันเขียนเรียงความ ช่วงชั้นที่ 3
ลำดับที่ 1 เด็กหญิงศิริจรรยา ศรีอุดร โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ลำดับที่ 2 นางสาวมินตรา แก้วภักดี โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
7.การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 – 2
ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
8.การแข่งขันเพลงคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 1
ลำดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม
9.การแข่งขันเพลงคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 2
ลำดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
10.การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 1
ลำดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
ลำดับที่ 2 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
11.การแข่งขันโครงงานคุณธรรม ช่วงชั้นที่ 2
ลำดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านจอมวิทยา
12.การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 1
ลำดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
ลำดับที่ 2 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
13.การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรมมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 2
ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า
ลำดับที่ 2 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
14.การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 1
ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่
ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านโนนติ้ว
15.การแข่งขันประกวดมารยาทไทย ช่วงชั้นที่ 2
ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่
ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านโนน

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
16.การแข่งขันแอโรบิค (รวมชาย-หญิง) ช่วงชั้นที่ 1-2
ลำดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
17.การแข่งขันโครงงานสุขภาพ ช่วงชั้นที่ 1 – 2
ลำดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
ลำดับที่ 2 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
18.การแข่งขันโครงงานสุขภาพ ช่วงชั้นที่ 3 - 4
ลำดับที่ 1 โรงเรียนค้อเมืองแสน


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
19.การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 1
ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า
ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม
20.การแข่งขันรวมศิลป์สร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 2
ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า
ลำดับที่ 2 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
21.การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ช่วงชั้นที่ 1
ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านผักขะ
ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า
22.การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ช่วงชั้นที่ 2
ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า
ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านผักขะ
23.การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ช่วงชั้นที่ 1
ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า
ลำดับที่ 2 โรงเรียนบ้านหอยโนนดู่
23.การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ช่วงชั้นที่ 2
ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า
ลำดับที่ 2 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
24.การแข่งขันขับร้องเพลงไทย
ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านโนน
25. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ช่วงชั้นที่ 1 – 2
ลำดับที่ 1 เด็กหญิงบุษบากร วงษ์มณี โรงเรียนบ้านคอนกาม
ลำดับที่ 2 เด็กหญิงสุวนันท์ โมคศิริ โรงเรียนบ้านบอนวิทยา
26. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ช่วงชั้นที่ 1 – 2
ลำดับที่ 1 เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วคำ โรงเรียนบ้านคอนกาม
ลำดับที่ 2 เด็กชายชัยณรงค์ สีหะวงษ์ โรงเรียนบ้านโนนคูณ
27. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ช่วงชั้นที่ 3
ลำดับที่ 1 นางสาวณัฐกานต์ วันยาว โรงเรียนบ้านโนน
ลำดับที่ 2 เด็กหญิงรุ่งฤดี อภัย โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
26. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ช่วงชั้นที่ 3
ลำดับที่ 1 เด็กชายอู่ทอง พิลาบ โรงเรียนบ้านโนน
27.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ช่วงชั้นที่ 1 – 2
ลำดับที่ 1 เด็กหญิงรักษิตา นามวงษ์ โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่
ลำดับที่ 2 เด็กหญิงปิยะธิดา กิ่งแก้ว โรงเรียนบ้านบอนวิทยา
28.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ช่วงชั้นที่ 1 – 2
ลำดับที่ 1 เด็กชายชวลิต คำแก้ว โรงเรียนบ้านโนนคูณ
ลำดับที่ 2 เด็กชายทรงพล เพ็ชรินทร์ โรงเรียนบ้านยางชุมใหญ่
29.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ช่วงชั้นที่ 3
ลำดับที่ 1 เด็กหญิงกัลยาณี สันลักษณ์ โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
ลำดับที่ 2 นางสาวสิริพัฒน์ บุญหวาน โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม
30.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ช่วงชั้นที่ 1 – 2
ลำดับที่ 1 เด็กชายอู่ทอง พิลาบ โรงเรียนบ้านโนน
ลำดับที่ 2 เด็กชายวีณัฒน์ จันทะชัย โรงเรียนบ้านคอนกาม
31.คณะกรรมการการแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล/สากล หญิง ช่วงชั้นที่ 1 – 2
ลำดับที่ 1 เด็กหญิงนิธิกานต์ กิติธรากุล โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
ลำดับที่ 2 เด็กหญิงทักษิณา เกิดนอก โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
32.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล/สากล ชาย ช่วงชั้นที่ 1 – 2
ลำดับที่ 1 เด็กชายดำรงศักดิ์ โตมร โรงเรียนบ้านผักขะ
ลำดับที่ 2 เด็กชายอนิรุจน์ ศรีนาม โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
33.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ช่วงชั้นที่ 3
ลำดับที่ 1 เด็กหญิงบุษยากร แก้วพิลา โรงเรียนบ้านผักขะ
ลำดับที่ 2 เด็กหญิงอรุณี บุญเชิญ โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม
34.การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ช่วงชั้นที่ 1 – 2
ลำดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย
35.การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ช่วงชั้นที่ 3
ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม
36.รการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ช่วงชั้นที่ 1 – 2
ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านผักขะ
37.การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 1 – 2
ลำดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร

กิจกรรมท้องถิ่น
38.การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองอนุรักษ์ ช่วงชั้นที่ 1 – 2
ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านค้อเมืองแสน
39.การแข่งขันนาฏศิลป์พื้นเมืองสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 1 - 2
ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านผักขะ
40.การแข่งขันตลกและมายากล ช่วงชั้นที่ 3 – 4
ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านกุดเมืองฮาม
41.การแข่งขันวงโปงลาง ช่วงชั้นที่ 1 – 2
ลำดับที่ 1 โรงเรียนบ้านคอนกาม

หมายเหตุ ผู้ที่มีรายชื่อทั้งหมดเป็นตัวแทนของกลุ่มฯ ไปรับการคัดเลือกในระดับ สพท. ต่อไป

 
     
      By : กลุ่มCEO ยางชุมน้อย      (223.207.106.*)  16/11/2010 03:52 PM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  เมื่อไร...เมือง 2 จะประกาศกะเค้าซะที  
     
    By: นายรอ      (125.26.74.*) 16/11/2010 09:01 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  เพิ่มเติมนะคะ
กิจกรรมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ช่วงชั้นที่ 1
ลำดับที่ 1 ด.ช.สรรพากร ชาลี โรงเรียนบ้านโนน
กิจกรรมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ช่วงชั้นที่ 1
ลำดับที่ 1 ด.ญ.ปวิตรา ภูครองจิต โรงเรียนอนุบาลน้ำเพชร
 
     
    By: กลุ่มCEO ยางชุมน้อย      (119.31.121.*) 17/11/2010 10:06 AM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by http://www.pao-sisaket.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.