http://www.sisaketedu1.go.th/ | หน้าแรก
       

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
     
 

ด้วยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปของโรงเรียน อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่
นร 1008.3.2/924 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตำแหน่ง พนักงานราชการประเภททั่วไป วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
หรือวิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 รายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือวิชาเอกฟิสิกส์
1.3 สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
1.4 ทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553 และตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปทางการศึกษาหรือทางอื่น ที่ ก.ค.
หรือ ก.ค.ศ.กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ หรือกรมสามัญศึกษาเดิม
2.3 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ ตามพระราชบัญญัติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
2.4 มีสัญชาติไทย
2.5 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
2.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.7 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ
หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง
2.9 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด
ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.10 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
อื่นของรัฐ
2.11 สามารถปฏิบัติหน้าที่และอยู่ประจำที่หอนอนได้
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วน
ราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม
กฎ ก.พ.ฉบับที่ 3(พ.ศ.2535) ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ
เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง มายื่นด้วย
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องธุรการ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 12 - 26 เมษายน 2553 หรือสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
http://rpg29.school.in.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่หมายเลข 0 4561 5940 หรือ 08 6460 3540
4. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ
ตั้งแต่ ข้อ 4.1 – 4.5 ให้มีฉบับจริง และสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วยตนเองทุกฉบับ
4.1 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ
4.2 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript)
4.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบรับรองสิทธิ
4.4 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
4.5 บัตรประจำตัวประชาชน
4.6 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาสีดำ ถ่ายครั้งเดียวกัน และถ่ายไว้
ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 X 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
4.7 ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ภายใน 1 เดือน โดยรับรองว่าไม่เป็นโรค 5 โรคดังต่อไปนี้
4.7.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4.7.2 วัณโรคระยะติดต่อ
4.7.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
4.7.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ
4.7.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง
(โดยนับตั้งแต่วันที่รับการตรวจร่างกายถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)
5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ภายในวันที่ 27 เมษายน 2553 ณ สถานที่รับสมัคร และทางเว็บไซต์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
จังหวัดศรีสะเกษ http://rpg29.school.in.th
6. วิธีการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จะดำเนินการเลือกสรรโดยวิธีการประเมิน แบ่งเป็น ดังนี้
6.1 สอบปฏิบัติ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
6.1.1 เขียนแผนการจัดการเรียนรู้ตามเนื้อหาสาระที่กำหนดให้ (50 คะแนน)
6.2 สอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
-บุคลิกภาพ -ความรู้รอบตัว/เหตุการณ์ปัจจุบัน
-ทัศนคติต่อวิชาชีพ -ไหวพริบ
-ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
-ความเหมาะสมที่จะเป็นครูโรงเรียนประจำ ฯลฯ
7. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
จะดำเนินการสอบทั้ง 2 ภาค ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29
จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
8. เกณฑ์การตัดสิน
พิจารณาคะแนนรวมจากคะแนนสอบทั้ง 2 ภาค เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
จากมากไปหาน้อย ตามลำดับ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้9. การประกาศผลผู้ผ่านการเลือกสรร
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
โดยเรียงลำดับที่ จากผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ตามจำนวนอัตราที่ประกาศรับสมัคร และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรร ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 2 9 จังหวัดศรีสะเกษhttp://rpg29.school.in.thหรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 4561 5940
หรือ 08 6460 3540
10. การทำสัญญาจ้าง
10.1 จะดำเนินการทำสัญญาจ้างตามที่โรงเรียนกำหนดกับผู้ได้รับการเลือกสรร ลำดับที่ 1
เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2553 (ในเวลาราชการ)
10.2 กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร
โรงเรียนจะบอกเลิกสัญญาจ้างเนื่องจากขาดคุณสมบัติ แล้วแต่กรณีโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
10.3 หากผู้ได้รับการเลือกสรร ไม่สามารถไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างตามข้อ 10.1
ให้ถือว่าสละสิทธิ ในกรณีที่มีผู้ได้รับการเลือกสรรมากกว่าจำนวนตำแหน่งที่มี และภายหลังมีตำแหน่งว่างลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน โรงเรียนจะพิจารณาจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรที่เหลืออยู่ดังกล่าว ใน
ลำดับถัดไปมาทำสัญญาจ้าง หรือโรงเรียนจะดำเนินการเลือกสรรใหม่ก็ได้
ทั้งนี้ ได้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2553

(นายวิศิษฏ์ วิทยวรการ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

รายละเอียดการประกาศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ
*********
ข้อความที่ประกาศ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,530.- บาท ค่าครองชีพ 1,500.- บาท รวม 11,030.- บาท วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปหรือวิชาเอกฟิสิกส์ รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-26 เมยายน 2553 ณ ห้องธุรการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป หรือวิชาเอกฟิสิกส์
2. เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิ ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
3. เพศชาย
4. สามารถพักอยู่ที่หอพักชายของโรงเรียนได้

 
     
      By : โรงเรียนราชนุเคราะห์ 29  Mail to โรงเรียนราชนุเคราะห์ 29    (113.53.74.*/192.168.1.214)  10/04/2010 06:16 PM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  รักแม่กับลูกๆ จ้า
 
     
    By: ชิน ยัง ซุก      (192.168.1.*) 31/10/2011 06:20 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  ตูด
 
     
    By: ครูขลุ่ย      (192.168.1.*) 31/10/2011 06:21 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 3  
     
  สวัสดี
 
     
    By: เพียง      (192.168.1.*/192.168.212.27) 31/10/2011 06:21 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 4  
     
  คิดถึงพ่อ กินแจ่วบองให้อร่อยนะจ๊ะ  
     
    By: เพียง      (192.168.1.*/192.168.212.27) 31/10/2011 06:23 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 5  
     
  คนขี้เหร่สองคนทำอะไรกัน

 
     
    By: ครูขลุ่ย      (192.168.1.*) 31/10/2011 06:23 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 6  
     
  พ่อจ๋าพ่อ หนูรักพ่อจ้า  
     
    By: เพียง      (192.168.1.*/192.168.212.27) 31/10/2011 06:24 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 7  
     
  กำลังสวย และคิดถึงพ่อ  
     
    By: ออ      (192.168.1.*/192.168.212.27) 31/10/2011 06:26 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 8  
     
  ไม่อยากอยู่แล้ว  
     
    By: ครูขลุ่ย      (192.168.1.*) 31/10/2011 06:29 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 9  
     
  เบื่อชีวิต  
     
    By: ครูขลุ่ย      (192.168.1.*) 31/10/2011 06:38 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 10  
     
  คนข้างกายไม่มีสักคน
 
     
    By: ครูขลุ่ย      (192.168.1.*) 31/10/2011 06:41 PM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by http://www.pao-sisaket.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.