http://www.sisaketedu1.go.th/ | หน้าแรก
       

พุทธศาสนากำเนิดที่ใด
     
 

พระพุทธอุบัติภูมิอยู่ในประเทศไทย-ไม่ใช่ที่อินเดียหรือเนปาล
โดย
ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์1
"ประวัติศาสตร์ คือสิ่งที่เราทราบ หากเราทราบมาผิดๆ ประวัติศาสตร์ก็ผิดด้วย"
คำกล่าวนี้ อาจเป็นจริง สำหรับประวัติพระพุทธศาสนา ซึ่งเกิดในชมพูทวีปและถือว่าอยู่ที่ดินแดนของไทย
ลาว เขมร พม่า และมอญ แต่ถูกฝรั่งบิดเบือนว่า พุทธศาสนาเกิดขึ้นในอินเดียและเนปาล
!!!!"เมื่อสองร้อยปีที่แล้ว อินเดียเป็นดินแดนที่ไม่มีประวัติศาสตร์หรือ
วัฒนธรรม ปัจจุบันกลายเป็นประเทศที่ได้รับการยกย่องว่า เป็นเป็นดินแดนที่
มคี วามเจรญิ รงุ่เรอืงมากอ่นประวตัศิ าสตร์ มีความโดดเด่นในด้านวฒั นธรรม
ที่มีเอกลักษณ์และความต่อเนื่องมายาวนาน....” Dervla Murphy แห่ง Irish
เขียนแสดงความชื่นชมหนังสือของ John Keay ชื่อ India Discovered: The
Recovery of a Lost Civilization. หนังสือเล่มนี้ทำให้เราได้ทราบความเป็นมา
ของการค้นคว้าด้านโบราณคดีที่ทำให้ฝรั่งเขียนประวัติพระพุทธศาสนาจนทำ
ให้พระพุทธองค์กลายเป็นชาวอินเดีย
พระเจ้าของไทย (The Thai God) ทรงพระนามว่า Pout หรือ Codom มี
ปรากฏในบันทึกของชาวฝรั่งเศส (M. Simon de le Loubere เอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจำสยามในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) ก่อนที่ชาวอังกฤษ
จะเข้ามามีอำนาจในอินเดีย โดยได้บันทึกไว้ว่า “พระเจ้า” ของไทย เป็นที่
เคารพนับถือในกภูมิภาคต่างๆ ในอินเดียเป็นพันปี และเป็นองค์เดียวกับ เทพ
เจ้าของชาว Ceylon ที่ชื่อ Buddha or Gautama ผู้ที่ได้บันทึกเรื่องนี้ไว้คือ ชาว
อังกฤษชื่อ William Chambers ผู้ค้นพบโบสถ์ที่ Mahabalipurum (Keay,
pp.66-67)
ทว่า ประเทศอินเดีย กลายเป็นอู่วัฒนธรรมได้อย่างไร และทำไม “พระเจ้า” ของ”ไทย คือ พระพุทธองค์ และ
พระพุทธศาสนาจึงถูกโยกย้ายจากแหล่งเกิดในสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นที่ตั้งของไทย ลาว เขมร พม่า และมอญ ไปยัง
อินเดีย ทำไมฝรั่งจึงไม่เฉลียวใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาฉบับดั้งเดิมและหลักฐานจารึกและใบ
ลานที่มีอยู่แล้วอย่างมากมายมหาศาลในประเทศต่างๆ ในสุวรรณภูมิ
คำตอบก็มีอยู่แล้วในงานเขียนของนักโบราณคดีอังกฤษ ซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนหลายแห่งในหนังสือของ
John Keay
1ศาสตราจารย์ ระดับ 11 อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และอดีตผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม เผบแพร่และประชาสัมพันธ์สถาบันพระปกเกล้า ขอเรียนว่า การศึกษาประวัติพระพุทธศาสนาครั้งนี้ ไม่ได้คัดค้านพุทธประวัติหรือพระธรรมคำสั่งสอนที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เพราะผู้เขียน (ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ) เป็นชาวพุทธที่เชื่อว่า พระไตรปิฎก เป็นพระพุทธวจนะที่แท้จริง มิได้มีพระเถระองค์ใดมาเขียนหรือแต่งเติมขึ้นใหม่ตามที่ Dr. Rhys Davis ชาวอังกฤษอ้างไว้ แล้วมีนักวิชาการชาวไทยนำมาขยายความ ผู้เขียนมีความเชื่อว่า ชาติหน้าชาติที่แล้ว นรกและสวรรค์มีจริง มิใช่เพยีงแต  “สวรรค์ในอก นรกในใจ” ดังที่สอนกันในบางสำนักจึงไมมี่การ “ตู่พระ
ธรรมวินัย” หรือ “ไทยนิยม” ใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ต้องการพิสูจน์ว่า เมืองในพระไตรปิฎกเช่น กบิลพัสดุ ไม่ได้อยู่ในอินเดียหรือเนปาล แต่อยู่ ณดนิ แดนที่เป็นที่ตั้งของไทย ลาวเขมร พม่า มอญ ในปัจจุบันที่เรียกรวมกันว่า สุวรรณภูมิ__

 
     
      By : สงสัย      (125.26.127.*)  12/04/2010 09:00 PM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  ในบทที่ว่าด้วย “ตำนานพระพุทธ” John Keay ได้กล่าวถึงผลงานของCaptain E. Fell ซึ่งเดินทางไปสาญจี
บ่อยๆ ได้บรรยายความสวยงามของการแกะสลักหินเล่าเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับเสาหิน วัดหิน ที่นำเสนอเรื่องราวทาง
ศาสนา และเชื่อว่าสถูปที่เมืองสาญจี เป็นของพุทธ ซึ่ง John Keay ก็สงสัยว่า หากสาญจีเป็นพุทธ จริงๆ แล้ว ชาว
พุทธหายไปไหนหมด Keay บอกว่า ชาวพุทธ มีอยู่เกือบทุกประเทศ เช่น Ladakh, Nepal, Tibet, China, Burma,
Thailand และศรีลังกา พระพุทธศาสนามีผู้นับถือล้อมรอบอินเดีย แต่ในอินเดียเองกลับไม่มีใครรู้จักศาสนาพุทธ
ทำไมจึงไม่มีใครในอินเดียรู้จักพระศาสนาพุทธเลย?
คำตอบแสดงอย่างชัดเจนว่า ศาสนาพุทธไม่ได้อุบัติ
ขึ้นในอินเดีย ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู
จิตรกร ที่ได้เขียนภาพสีน้ำ แสดงให้เห็นภาพสถูปที่เมืองสาญจีซึ่งมีรูปปั้น
หญิงเปลือยแขวนอยู่บนประตูหน้าสถูป หากเป็นโบสถ์พุทธแล้ว จะมีภาพหรือหุ่นหญิงเปลือยไม่ได้เลย
อีกคนหนึ่งคือจิตรกรที่ได้เขียนภาพสีน้ำแสดงโบสถ์พราหมณ์ที่พุทธคยา เมื่อเทียบกับเจดีย์
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า แตกต่างกันมาก เพราะมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งเพื่อทำให้โบสถ์พราหมณ์
กลายเป็นเจดีย์พุทธ!
แล้วใครเป็นผู้ทำให้เกิดความสับสน และบิดเบือนข้อเท็จจริงระดับโลกนี้ขึ้น?
ก่อนพ.ศ. ๒๓๙๗ ชาวตะวันตกในยุโรปและอเมริกา ที่มีความรู้เรื่องราว ของพุทธศาสนาคงมีไม่มากนัก
จนกระทั่งSir Alexander Cunningham (1814-1893) ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งโบราณคดีอินเดีย มา
ประจำการในกองทัพอังกฤษที่เบง กอล ได้ประกาศว่า พระพุทธองค์ประสูติในประเทศฮินดูสถาน (อินเดียและ
เนปาลในปัจจุบัน)!จนเกิดความสับสนขึ้นโดยเฉพาะชาวไทยรุ่นก่อน ส่วนรุ่นใหม่ที่ถูกครอบด้วยความคิดที่ว่า
พระพุทธเจ้า เป็นชาวอินเดียจนฝังแน่นไปแล้วอาจจะไม่รู้สึกสับสนอะไร ตรงกันข้าม ใครที่พยายามฟื้นความจริง
ให้ปรากฏก็อาจถูกหาว่า เพี้ยน เพ้อเจ้อ เหลวไหล ดังที่ผู้เขียนได้ประสบมาแล้วในช่วงเริ่มต้นศึกษาเรื่องนี้ !
 
     
    By: มีต่อ      (125.26.127.*) 12/04/2010 09:01 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  ต้นเหตุแห่งความสับสนหรือการบิดเบือนประวัติพระพุทธศาสนา เกิดจากฝรั่งที่เป็นผู้เขียนประวัติ
พระพุทธศาสนาใหม่ คือ Alexander Cunningham
บุคคลผู้นี้ไม่ได้นับถือพุทธศาสนา ไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎก แต่มีความสนใจประวัติศาสตร์อินเดียและ
เหรียญโบราณ ได้ขุดค้นสถานที่ต่างๆในอินเดีย อาทิ เมืองสาญจี สารนาถ ฯลฯ ขุดอะไรได้ก็นำไปขายให้ British
Museum ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้เกิดความรู้สึกอย่างรุนแรงที่จะเขียนประวัติพระพุทธศาสนาขึ้นมาใหม่ จากการ
ขุดค้นสถานที่ไม่กี่แห่งเขาก็เขียนประวัติพุทธศาสนาขึ้นใหม่ โดยไม่ทราบหรือไม่นำพาต่อความจริงที่ว่า ประวัติ
พระพุทธศาสนามีอยู่แล้วที่ชมพูทวีปซึ่งไม่ใช่อินเดียแต่เป็นสุวรรณภูมิ เขาและคณะได้เผยแพร่ผลงาน ทำให้
กระแสความเชื่อที่ว่า พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในฮินดูสถาน (ดินแดนที่เปน็ ประเทศอินเดียและเนปาลในปัจจบุ ัน) ก็
แผ่กระจายไปทั่วโลก เขาได้รับพระราชทานอิสริยยศเป็น “อัศวิน” จากผลงานดังกล่าวใน ค.ศ. 1887
หลังจากการขุดค้นที่ต่างๆ ในโครงการศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศอินเดีย ใน ค.ศ. 1876 (พ.ศ. 2419)
Cunningham ก็เริ่มเขียน Ancient Geography of India อย่างเร่งรีบ ผู้ช่วยของเขา คือ A.C. Carvelleyel เดินทางมา
อินเดียในปีเดียวกัน และขุดค้นที่เมือง Sahet Mahet ซึ่งพวกเขาเชื่อว่า เป็นสาวัตถี (Sravasti or Savatthi) แต่ไม่พบ
อะไรที่เป็นแก่นสาร จึงยกกองขุดขึ้นเหนือไปถึงเมือง Bhuilatal ริมฝั่งแม่น้ำ Rawai แล้วสรุปว่า ที่ตรงนั้น คือ กรุง
กบิลพัสดุ์ (Kapilavastu) Alexander Cunningham ก็เห็นด้วยกับการค้นพบของลูกน้อง
อย่างไรก็ตาม ผลการค้นพบก็ทำให้เกิดการโต้เถียงระหว่างอินเดียและเนปาล เนื่องจากสถานที่ที่
Cunningham ชี้ว่าเป็นที่ประสูติพระพุทธเจ้าอยู่ในอินเดีย คือ ที่เมือง Pripahawa ห่างจากตำบล Tilaurakot สถานที่
ถือว่าเป็นลุมพินีวันประมาณ ๒๔ ไมล์
ในศตวรรษที่ 10 เจ้าผู้ครองเนปาล ด้วยไม่เชื่อว่า กบิลพัสดุ์อยู่ในอินเดีย ได้เชิญนักโบราณคดีชาวเยอรมันซึ่ง
มีความรู้เรื่องพระไตรปิฎกอย่างดี มาทำการขุดค้นและประกาศว่า กบิลพัสดุ์ตั้งอยู่ที่ตำบล Tilaurakot และสรุปว่า
ที่พบในอินเดียเปน็ เพียงวิหารแหง่หนึ่งเท่านนั้
ใน ปี 1899 รัฐบาลอินเดียของอังกฤษ ได้ส่ง P. C. Mukherjee มาเนปาลเพื่อหาข้อเท็จจริง Mukherjee ยืนยัน
ว่า Tilaurakot เป็นกบิลพัสดุ์แน่นอน
Tilaurakot ได้รับการยอมรับว่า เป็นกบิลพัสดุเพียง 60 ปี ก็ถูกท้าทายโดย ในปี 1961 รัฐบาลเนปาลได้เชิญ
Debala Mitra แห่ง Archaeological Survey of India (ASI) มาทำการศึกษานัยว่า ต้องการยืนยันว่า Tilaurakot คือ
กบิลพัสดุ์อย่างไม่ต้องสงสัย แต่ปรากฏว่า Mitra สรุปว่า Tilaurakot มีอายุไม่เกินศตวรรษที่ ๓ ดังนั้น จึงระบุไม่ได้
ว่า กบิลพัสดุอยู่ที่ใด
4
ข้อค้นพบของ Mitra กระต้นนักโบราณคดีอินเดียคือ K. M. Srivastava จาก ASI ทำการขุดค้นPripahawa อีก
ครั้ง ตามรอยของ Mukherjee และ ระบุว่า Pripahawa เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร์ศักยะ และยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่า
Pripahawa กรุงกบิลพัสดุ
รัฐบาลเนปาลไม่พอใจเป็นอย่างมาก ในปี 1997 จึงได้ขอให้ UNESCO ว่าจ้างนักโบราณคดีชาวอังกฤษชื่อ
Dr. Robin Coningham จาก Beadford University ร่วมกับ Dr. Armin *** และ Kosh Acharya เพื่อทำการขุด
ต้นเพิ่มเติม พวกเขาได้พบกองเหรียญกษาปน์โบราณ กับเครื่องปั้นดินเผาโบราณ ก็สรุปว่า กบิลพัสดุ์ อยู่ที่
Tilaurakot และ UNESCO ก็ประกาศให้บริเวณนี้ เป็นมรดกโลกในปีเดียวกัน
ในประเทศไทยและลาว ดังปรากฏในจารึกและใบลานจาร พงศาวดารท้องถิ่นที่แสดงเรื่องราวในสมัย
พุทธกาลของการเกิดพระเจดีย์ พระพุทธบาท พระพุทธฉายและพระพุทธรูปของชาวเหนือและชาวลาว แสดงว่า
ประชาชนมีความเชื่อว่า พระพุทธเจ้าของพวกเขา อุบัติขึ้นที่ดินแดนสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน
.ในการประกาศว่า พระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในอินเดียหรือเนปาล ยังความไม่พอใจให้ชาวชมพูทวีปเป็น
อย่างยิ่ง แต่ก็ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นโต้แย้ง เพราะส่วนใหญ่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหรือฝรั่งเศส ยกเว้น
ประเทศไทย
พระสงฆ์ชาวไทยที่ไม่พอใจมีจำนวนมาก แต่ไม่กล้าประท้วงอย่างเปิดเผย เนื่องจากพระผู้ใหญ่และผู้ใหญ่
บางองค์ในสมัยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีความเห็นคล้อยตามฝรั่ง และหันหลังให้กับหนังสือโบราณ เช่น
“มหาวงศ์” และ “สังคีติยวงศ” เนื่องจากเหน็ ว่า หนักไปในทางปาฏหิ ารย์ จึงยึดถือที่ฝรั่งเผยแพร่ เป็นเหตุให้ “ชาว
โยนก” กลายเป็นพวกกรีก พระยามิลินทร์และพระนาคเสนก็กลายเป็นฝรั่งไปสิ้น โดยไม่นำพาความเชื่อของชาว
เหนือที่ถือว่า พระยามิลินทร์และพระนาคเสนเป็นชาวเหนือ
อย่างไรก็ตาม ในรัชสมัยพระปิยมหาราช มีพระเถระรูปหนึ่ง คือ พระเดชพระคุณพระธรรมเจดีย์ (ปาน) แห่ง
วัดมหรรณพาราม ได้เขียนหนังสือ “พระเจ้า 500 ชาติ--อ้อยต้นจืดปลายหวาน กินนานอร่อย” เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่
พระปิยมหาราช ครองราชย์ได้ ๒๙ ปี
เนื้อหาของหนังสือ ประท้วงคณะสงฆ์ที่ยอมเชื่อว่า พระพุทธองค์ประสูติในอินเดีย ตามที่ชาวอินเดียจาก
เมืองกาสี ๘ คนนำมาเสนอ
หลวงพ่อปานฯกล่าวหาว่า เมื่อชาวอินเดียทั้ง ๘ คนนี้เดินทางกลับอินเดีย ได้นำพระไตรปิฎก อภิธานศัพท์
และคำสอนในพระพทุ ธศาสนาไปประเทศอินเดียด้วย และ เมอื่ ชาวอนิ เดยีพวกนกี้ ลบั มากรงุเทพ กก็ ลบั มาพรอ้ม
แผนทปี่ ระเทศฮนิ ดูสถานฉบบัใหม่ ทมี่ ชี อื่ เมอื ง แมน่ าํ้ ภเูขา ฯลฯ ตามที่ปรากฏในประไตรปิฎก ก็ยิ่งทำใหค้ นไทย
เชื่อว่า พระพุทธอุบัติขึ้นในอินเดียมากยิ่งขึ้น โดยให้การต้อนรับอย่างดี ได้ขายนมเนย ภายหลังก็ได้มีการเรี่ยราย
เงินทองเพื่อไปสร้างเจดีย์ ที่สถานที่ตรัสรู้ ณ พุทธคยา แต่หามีใครสังเกตไม่ว่า ระยะทางและทิศทางระหว่างเมือง
ต่างๆในอนิ เดีย ขัดแย้งกบั ทปี่ รากฏในพระไตรปิฏกชนดิ หน้ามือเปน็ หลังมือ
ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บอกว่า”... ผู้เฒ่าผู้แก่โกรธมาก
ที่มีคนบอกว่า พระพุทธเจ้าเป็นอินเดีย....”
นับตั้งแต ่ พ.ศ. ๒๕๔๓ มนี กั วชิ าและกลมุ่ ผปู้ ฏบิ ตัธิรรม ๓ กลมุ่ ไดร้บั การจดุ ประกายจากหนงัสอื "ออ้ยตน้
จืดปลายหวานฯ" ของพระธรรมเจดีย์ (ปาน) และจากความสงสัยที่มีมายาวนานเกี่ยวกับคติที่ว่า พระพุทธเข้าอุบัติ
ขึ้นในอินเดีย จึงได้เริ่มศึกษาค้นคว้า ประวัติพระพุทธศาสนาตามคติเดิมเกี่ยวกับที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และ
5
เผยแผ่ศาสนาขององค์พระศาสดาในช่วงเวลา ๘๐ พรรษา จนเสด็จดับขันธปรินิพพาน ตามเอกสารโบราณ
หลายฉบับ ได้แก่ (๑) พงศาวดารกรุงเก่า ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒) ประกาศเทวดา ครั้งสังคายนาพระไตรปิฎก
ในรัชกาลที่ ๑ พ.ศ. ๒๓๓๑ (๓) หนังสือ “สังคีติยวงศ์” ซึ่งสมเด็จพระวันรัตน์ (แก้ว) วัดพระเชตุพน (เป็นพระ
อาจารย์ของพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส) ได้เขียนไว้ใน พ.ศ. ๒๓๓๒ ได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่า
ชมพูทวีป คือ ดินแดนที่เป็นที่ตั้งของ ๕ ประเทศ คือ ไทย ลาว เขมร พม่า และมอญ ชาวสุวรรณภูมิถือคตินี้ มา
ตั้งแต่บรรพกาล (๔) มูลศาสนา (๕) ศิลาจารึกวัดศรีชุม (๖) คัมภีร์อุรังคธาตุ (๗) มหาวงศ์
นับตั้งแต่ที่ Sir Alexander Cunningham เขียนประวัติพระพุทธศาสนาขึ้นใหม่และเผยแพร่ไปทั่วโลกในช่วง
พ.ศ.๒๓๙๗-๒๔๑๙ ก่อนหน้าที่เขาจะเสียชีวิต ๑๗ ปี พระพุทธองค์ก็กลายเป็นชาวอินเดีย และชมพูทวีปก็
กลายเป็นอินเดียไป
ทั้งๆ ที่มีความเชื่อมายาวนานว่า ชมพูทวีป คือ ดินแดนที่เป็นที่ตั้งของไทย ลาว เขมร พม่า และมอญ ก็หาได้
มีผู้ใดไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือใครอื่น กล้าที่จะทักท้วงข้อเท็จจริงแต่อย่างใดไม่ อาจด้วยเชื่อว่า เป็นอย่างนั้นจริง
หรืออาจเกรงภัยจากการล่าอาณานิคมของอังกฤษ ก็ได้ เท่านั้นไม่พอ ชาวไทยบางคน กลับช่วยกระพือและ
เผยแพร่ความคิดไปให้แพร่หลายออกไป หากไม่มีหลวงพ่อพระธรรมเจดีย์ปาน เขียนหนังสือประท้วงไว้ เรื่องก็คง
เงียบหายไป.
 
     
    By: มีต่อ      (125.26.127.*) 12/04/2010 09:04 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 10  
     
  ไม่ต้องคิดไปไกลถึงเรื่องพระพุทธเจ้าหรอกครับ ก็อีแค่เมืองขุขันธ์ก็ยังหลับหูหลับตาว่าอยู่บ้านดวนใหญ่ ตามหลักฐานว่ามีวัดอยู่ 4 มุมเมือง เมืองขุขันธ์มีครบทั้งวัดไทย วัดเจ๊ก วัดบก(วัดเขมร) วัดเขียน โดยมีวัดกลางเป็นศูนย์รวม แค่เขาบันทึกว่าป่าดงลำดวนก็คิดเหมาเอาว่าบ้านดวนใหญ่เสียแล้ว บอกให้รู้ในเขตตำบลโสนของอำเภอขุขันธ์นั้นเดิมมีป่าลำดวนกินพื้นที่ประมาณสามเท่าของสวนสมเด็จปัจจุบันเป็นที่นาแล้ว......แค่อยากบอกให้รู้ว่าอย่าเชื่อในสิ่งเขาเล่าให้ฟัง  
     
    By: คนขุขันธ์      (125.26.70.*) 16/04/2010 09:20 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 11  
     
  ตอบคุณสงสัย สงสัยจริงทำไมไม่ถามนายสามแกนคงให้คำตอบที่ชื่นใจได้สงสัยอยู่ได้ถ้ามีอาชีพครูก็ควรตระหนักในความสงสัยของตนเองด้วย  
     
    By: ครูราศรี      (113.53.74.*) 17/04/2010 08:15 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 12  
     
  กราบงามๆขอ"เม้นท์ ด้วยคน

........ อะไรๆไม่สำคัญเท่า ... ทุกๆศาสนา... ศาสนาใดก็ตาม เมื่อกำเนิดขึ้นที่ "ใจคน" แล้ว...โลกสดใส สวยงามปราศจากการเข่นฆ่าทำลายล้าง... เกิดแต่ การสร้างสรรค์พัฒนา สิ่งที่ดีงามเกิด เจริญหูเจริญตาเจริญใจ มองไปทางไหนดูศิวิไลซ์ ไปหมด
 
     
    By: พ่อออก      (112.142.175.*) 17/04/2010 01:29 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 13  
     
  อยากรู้จัง สงสัยทำไม ได้หรือไม่ได้คำตอบแล้วเป็นไง ถ้าเชื่อในหลักธรรมจำเป็นด้วยหรือที่ต้องเชื้อว่าอะไรอยู่ที่ไหน ขอให้รู้เพียงอย่างเดียวว่า 2500 กว่าปีที่ผ่านมาคนรุ่นนั้นเขียนหนังสือเป็นหรือยัง เเขียนใส่อะไรไว้ อยู่ไปเถอะ ทำหน้าที่ให้ชีวิตมีสุขโดยไม่ให้ใครเดือดร้อน หรือไม่ทำให้ตนเองเดือดร้อนก็พอแล้ว  
     
    By: ครูแขก      (125.26.69.*) 20/04/2010 04:28 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 14  
     
  การนับถือศาสนาใดศาสนาหนึ่งหนูไม่ยึดติดกับสถูวิหารหรือองค์พระแต่หนูนับถือทางด้านจริตใจและการปฏิบัติมากกว่า...การเกรงกลัวต่อบาป การกตันยู มันก็ขึ้นอยู่กับสันดานคนๆนั้นจะเอาภาพหรือเจดีหรือองค์พระมาตั้งต่อหน้าคนบาปมันก็ไม่ทำให้เขาคิดดีขึ้นหรอคะแต่ถ้าเราเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาประติบัติหนูคิดว่ามันดีกว่าไหมคะ  
     
    By: นู๋กิ๊ก  Mail to นู๋กิ๊ก    (110.49.17.*) 25/11/2012 04:05 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 15  
     
  เคยเรียนท่านอาจารย์ชัยยงค์ แล้วว่าขอให้ไปหารือกับผู้ที่มีหน้าที่เผยเรื่องราวพุทธประวัติในบ้านเมืองของเราที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ซึ่งเป็นเรื่องจริงที่รอให้ชาวพุทธไปรับทราบความจริง เหมือนกับอาหารที่มีผู้ปรุงและตักใส่ภาชนะไว้เรียบร้อยแล้ว เช่นเดียวกับอ้อยที่อยู่ในภาชนะจะรู้รสหวานอย่างไรเล่า? ถ้าไม่หยิบมาเคี้ยวกิน.  
     
    By: ธรรมวิทย์      (110.164.152.*) 16/05/2014 08:58 AM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by http://www.pao-sisaket.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.