http://www.sisaketedu1.go.th/ | หน้าแรก
       

ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ......คิดและทำอะไรอยู่?
     
 

ที่ผ่านมาในการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ของ สกสค.ที่ผ่านมาจะต้องมาเลือกที่ สนง.สกสค.ศรีสะเกษ เพียงที่เดียว (ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุใด) ทำให้เพื่อนครูที่อยู่ต่างอำเภอไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนื่องจากห่างไกลและเสียค่าใช้จ่ายมาก ในครั้งนี้ได้มีผู้สมัครร้องขอ สนง.สกสค.ศธ.(ส่วนกลาง) ให้พิจารณาเพิ่มหน่วยเลือกตั้งระดับอำเภอ เพื่อครูที่อยู่ห่างไกลสะดวกในการเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและเสียค่าใช้จ่ายน้อย จึงได้มี หนังสือสำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 5201.1206653 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การเพิ่มหน่วยเลือกตั้ง แจ้งมาถึง ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ความตอนหนึ่งว่า “...... เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงคะแนน เป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและไม่ให้มีผลกระทบต่อการจัดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน จึงแจ้งให้สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการประกาศเพิ่มหน่วยเลือกตั้งเป็นอำเภอละ 1 หน่วย พร้อมกันนี้ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 25,000 บาท มาเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายต่อไป........” แต่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ กับออก ประกาศของสำนักงาน สกสค.จัหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ลงนามโดย นายสมชาย วัฒนอมรเกียรติ ความว่า “......แจ้งเชิญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามรายชื่อท้ายประกาศนี้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแสดงเป็นหลักฐานด้วย ในกรณีมีการขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแจ้งขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 .....”
ทำให้เกิดความสงสัยในท่าทีของ นายสมชาย วัฒนอมรเกียรติผู้อำนวยการ สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ว่า
1.เหตุใดท่านถึงไม่ประกาศเพิ่มหน่วยเลือกตั้งเป็นอำเภอละ 1 หน่วย ทั้งที่ สนง.สกสค.ศธ.ได้มีหนังสือแจ้งมาให้ดำเนินการเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงคะแนน เป็นการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยและไม่ให้มีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน แสดงให้เห็นว่า ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เป็นปฏิปักษ์ต่อครูและนักเรียนและต่อระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ หรือว่าท่านมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงจึงไม่ยอมเพิ่มหน่วยเลือกตั้ง?
2.หนังสือ สนง.สกสค.ศธ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 5208.1/06417 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ได้แจ้งว่า “...เพื่อเป็นหลักฐานและสามารถตรวจสอบได้ ให้สำนักงาน สกสค.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ขอรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจากหน่วยงานต้นสังกัด แล้วจึงนำมาประกาศเป็นรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาของแต่ละสังกัด และเมื่อมีรายชื่อตามประกาศแล้วในวันลงคะแนนเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้แสดงเป็นหลักฐานได้.....” แต่ประกาศของสำนักงาน สกสค.จัหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 18 พฤษภาคา 2555 ลงนามโดย นายสมชาย วัฒนอมรเกียรติ กลับประกาศว่า....ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาแสดงเป็นหลักฐานด้วย....ซึ่งขัดแย้งกับหนังสือ สนง.สกสค.ศธ.แจ้งมาโดยสิ้นเชิง ทำให้ตั้งขอสังเกตว่า หากมีครูทำใบประกอบวิชาชีพหายหรือยื่นคำร้องขอมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ จะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งใช่หรือไม่ ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ต้องการที่จะจำกัดสิทธิของครูเช่นนั้นหรือ แล้วทำไมการสอบบรรจุหรือสอนยังใช้ใบรับรองได้ หรือแม้แต่กู้เงิน ชพค. 3 ล้าน ไม่เห็นท่านถามหาใบประกอบวิชาชีพเลย หรือว่าท่านมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงจึงไม่ยอมให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้แสดงเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ ตามที่ สกสค.ศธ.ได้แจ้งให้ทราบ?
3.หนังสือ สนง.สกสค.ศธ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 5208.1/06417 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ได้แจ้งตอนท้ายของหนังสือว่า “...อนึ่ง เพื่อให้การเลือกตั้งเกิดประโยชน์สูงสุด หากประกาศรายชื่อแล้วยังมีตกหล่นหรือมีรายชื่อเพิ่มเติม ก็ให้ประกาศเพิ่มเติมได้ก่อนวันลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.....”
แต่ ประกาศของสำนักงาน สกสค.จัหวัดศรีสะเกษ ลงวันที่ 18 พฤษภาคา 2555 ลงนามโดย นายสมชาย วัฒนอมรเกียรติ ความว่า “.....ในกรณีมีการขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแจ้งขอแก้ไขหรือเพิ่มเติมต่อสำนักงาน สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 .....”
ทำให้ตั้งข้อสังเกตว่า ผอ.สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบวันไหน และเรื่องนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งทราบหรือไม่หรือทราบวันไหน มีการแนบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ของแต่ละโรงเรียนไปให้ทราบหรือไม่ ถ้าไม่แนบรายชื่อไปให้จะตรวจสอบอย่างไรหรือต้องให้ผู้มีสิทธิ์เดินทางข้ามอำเภอมาตรวจสอบ และทำไมไม่สิทธิ์เพิ่มรายชื่อได้ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ซึ่งเป็นวันก่อนการเลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ครูที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสมาตรวจสอบได้ หรือกำหนดให้มาตรวจสอบ/แก้ไข/เพิ่มเติมรายชื่อได้ในวันหยุดราชการเสาร์-อาทิตย์ ทั้งๆที่สามารถทำได้แต่ไม่ทำ แสดงให้เห็นว่าท่านเป็นปฏิปักษ์ต่อครูและบุคลากรทางการศึกษาและต่อระบอบประชาธิปไตยหรือไม่ หรือว่าท่านมีผลประโยชน์อะไรแอบแฝงจึงกำหนดวันในเรื่องนี้ให้น้อยลงแทนที่จะอำนวยความสะดวกให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มากที่สุด?
ท่านเป็น ผอ.สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ก็จงทำให้หน้าที่ในการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษให้เต็มความสามารถที่มีเถิด อย่าได้คิดทำเพียงเพื่อตัวเองและพวกพ้องเลยและอย่าได้คิดว่าครูศรีสะเกษจะโง่ให้ท่านหลอกอีกต่อไปนะครับ ครูศรีสะเกษเขารู้แล้วว่าเขาถูกขูดเลือดขูดเนื้อมากเท่าใด ขอให้ท่านใช้เวลาที่มีอันน้อยนิดนี้ ทำให้ดีที่สุดให้ครูศรีสะเกษได้จารึกชื่อท่านในฐานะแห่งการเคารพ อย่าให้ครูศรีสะเกษเขาต้องเกลียดชังท่านเลย...ด้วยรักท่านอย่างสุดซึ้ง

 
     
      By : ข้างหลังกระดานดำ      (182.52.39.*)  26/05/2012 12:16 AM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  ท่าน สก.สค.ศรีสะเกษ ครับ ควรกระจายหน่วยเลือกตั้งออกไป แต่ละอำเภอ มันถึงส่งเสริมประชาธิปไตย  
     
    By: ครูยางชุม      (101.51.44.*) 26/05/2012 05:22 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  ผมอยู่ชายแดน อยากไปเลือกตั้ง แต่ว่ามันไกล คงไม่ได้ไปเพราะเสียความรู้สึก


ผอ.สก.สค.ศรีสะเกษ ไม่เห็นใจครูอยู่ไกล
คงอยากให้เฉพาะคนอยู่ใกล้ไปเลือกตั้งมั้ง

ดูการบริหารจัดการเลือกตั้งก็ผิดปกติแล้ว เรื่องอื่นไม่ต้องพูดถึง 
     
    By: ครูชายแดน      (182.52.37.*) 26/05/2012 08:10 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 3  
     
  จากการติดตามสถานการณ์ในการเพิ่มหน่วยเลือกตั้งเป็นอำเภอละ 1 เขต ตามที่ สกสค.ศธ.ได้แจ้งไปยัง สกสค.จังหวัดกระบี่/พังงา/บึงกาฬ/เลย/อุบราชธานี/หนองบัวลำภู/สตูล/ยโสธร/ศรีสะเกษ/กาฬสินธ์/อุตรดิตถ์/สกลนคร/อุดร/จันทบุรีและสุรินทร์ นั้น ทราบว่า ผอ.สกสค.แต่ละจังหวัด ดื้อแพ่งไม่ยอมขยายหน่วยเลือกตั้งเป็นอำเภอละ 1 หน่วย ทำให้มองเห็นว่า ผอ.สกสค.แต่ละจังหวัดกำลังคิดและทำอะไรถึงขัดขวางการสนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย นอกจากจะมองว่าท่านกำลังยื้อยุดฉุดกระชากในการรักษาผลประโยชน์ของตัวท่านเอง จากการที่ท่านดำเนินงานการกู้เงิน ชพค.ทำให้ท่านมีผลประโยชน์จากส่วนที่เกี่ยวข้องมากมาย จากเปอร์เซนต์ส่วนแบ่งในการกู้ยืมเงินของสมาชิก/จากส่วนแบ่งของการทำประกันชีวิตแค่ 9 ปี (ทั้งที่ทำให้สมาชิก 10 ปี เพื่อไปลดหย่อนภาษีได้แต่ท่านไม่ทำ) ได้ไปเที่ยวยุโรปพร้อมเงินพ็คเก็ตมันนี่ ท่านยังสูบเลือดสูบเนื้อจากครูเราไม่พอใช่ไหม พี่น้องเพื่อนครูครับจากการดื้อแพ่งไม่ยอมขยายหน่วยเลือกตั้งของ ผอ.สกสค.พวกนี้ ทำให้ครูจังหวัดอุดรธานี เปิดการไฮด์ปาร์คปิดล้อม สนง.สกสค.เรียกร้องให้มีการขยายเขตตามเจตนารมณ์ของ สกสค.ศธ. ที่จะส่งเสริมให้สมาชิกได้มาใช้สิทธิ์เลือกตัวแทนที่เขาชอบให้มากที่สุด จนประสบความสำเร็จ ท่าน ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษที่เคารพครับ ท่านกรุณาหยุดการขัดขวางระบอบประชาธิปไตย หยุดการบล๊อคและหยุดล๊อคการเลือกตั้งได้แล้ว หากมิเช่นนั้นท่านจะต้องเจอเหมือนที่อุดรธานีแน่นอน...พี่น้องเพื่อนครูร่วมอุดมการณ์ของศรีสะเกษโปรดเตรียมพร้อม......ในไม่ช้า ณ บัดนาว....  
     
    By: ข้างหลังกระดานดำ      (101.51.44.*) 26/05/2012 08:12 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 4  
     
  ในนามของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคนหนึ่งและเป็นสมาชิก สกสค. ขอเรียกร้อง....ให้ ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการตามหนังสือสั่งการของ สนง.สกสค.ศธ. ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.ให้ขยายหน่วยเลือกตั้งเป็นอำเภอละ 1 หน่วย พร้อมจัดทำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละหน่วยติดประกาศให้เรียบร้อย
2.ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบ/แก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อได้จนถึงก่อนวันเลือกตั้ง คือ วันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ณ หน่วยเลือกตั้ง
3.เมื่อการดำเนินตามข้อ 2 แล้วเสร็จ คือมีชื่อในบัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแล้ว ในวันเลือกตั้งวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้แสดงที่มีรูปแสดงตนเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
4.ให้ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการออกประกาศหรือแจ้งให้ครู(พนักงานราชการ) และครูอัตราจ้าง ที่ปฏิบัติงานการสอนในโรงเรียน เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามหนังสือ สนง.ศกสค.ศธ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 5208.1 / 06417 โดยเร็วและทันต่อการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
5.ให้ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการให้เป็นไปตามหนังสือสั่งการหรือแนวปฏิบัติหรือนโยบายของ สกสค.ศธ.โดยเคร่งครัดและถูกต้อง เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม โปร่งใส เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชน
ซึ่งข้อเรียกร้องทั้ง 5 ข้อนี้ เป็นการเรียกร้องให้ ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ สกสค.ศธ. ได้สั่งการมา ไม่ได้เป็นการเรียกร้องเพื่อเข้าข้างผู้สมัครรับเลือกตั้งท่านใด หากแต่ท่านไม่ดำเนินการให้ถูกต้องตามหนังสือสั่งการหรือแนวปฏิบัติหรือนโยบายของ สกสค.ศธ.แล้ว ก็ส่อเจตนาให้เห็นว่า ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ อาจจะไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมในการดำเนินการเลือกตั้ง เช่นนั้นแล้วเราอาจจะได้พบกันที่ศาลยุติธรรมและศาลปกครองเป็นแน่แท้....ด้วยรักและห่วงใยเสมอ
 
     
    By: ข้างหลังกระดานดำ      (101.51.44.*) 26/05/2012 08:49 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 5  
     
  เออว่ะ แล้วจะได้ไปเลือกตั้งไม๊เนี่ย นำ้มันแพงวะ  
     
    By: ครูชายแดน      (203.172.199.*/10.250.170.181) 26/05/2012 09:25 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 6  
     
  ดูประวัติย้อนหลังก็คงรู้หน้ารู้หลังแล้วอย่าพูดให้เสียเวลา  
     
    By: ชชช      (101.51.46.*) 26/05/2012 09:36 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 7  
     
  ใครจะทำไมไม่สน  
     
    By: อิอิ      (101.51.46.*) 26/05/2012 09:38 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 8  
     
  เรื่องเลือกตั้งนั้นได้เลือกแน่นอนครับ แต่มีอยู่ว่า

๑.เรื่องหน่วยเลือกตั้งในขณะนี้ หาก ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ไม่ประกาศขยายหน่วยเลือกตั้งไปยังแต่ละอำเภอ เพื่อนครูทุกท่านก็ต้องเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ แห่งใหม่ที่ตั้งอยู่หลัง สปอ.เมืองฯ เดิม ครับ

๒.หากหน่วยเลือกตั้งยังอยู่ที่ สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อนครูเราที่อยู่อำเภอรอบนอกซึ่งห่างไกล จะไปใช้สิทธิ์อย่างไร หากเราไม่ไปใช่สิทธิ์เลือกตั้งจะเข้าทางที่ ผอ.สกสค.ล็อคการเลือกตั้งไว้หรือไม่ ทำไมต้องจำกัดสิทธิ์การเลือกตั้งของพี่น้องครูให้แคบลง
หากเราไม่มาเลือกตั้งเราจะได้คนเช่นไรไปทำงานแทนเรา จะได้คนที่สูบเลือดกินเนื้อครูเรามาทำร้ายเราเช่นเดิมหรือ

หากเพื่อนครูไม่รวมพลังไม่แสดงออกถึงความเป็นนำหนึ่งใจเดียวกันของครูศรีสะเกษ...เราก็จะถูกสูบเลือดกินเนื้ออีกต่อไปอย่างแน่นอน...

ถึงเวลาแล้วครับที่เพื่อนครูศรีสะเกษจะส่งเสริมคนกล้าคนเสียสละเพื่อส่วนรวมได้มีโอกาสทำงานเพื่อเพื่อนครูศรีสะเกษและเพื่อนครูทั่วประเทศ.....ด้วยความเคารพและจิตคารวะคุณครูทกท่านครับ
 
     
    By: ข้างหลังกระดานดำ      (101.51.44.*) 26/05/2012 10:29 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 9  
     
  เรื่องหน่วยเลือกตั้งในขณะนี้ หาก ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ไม่ประกาศขยายหน่วยเลือกตั้งไปยังแต่ละอำเภอ เพื่อนครูทุกท่านก็ต้องเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ แห่งใหม่ที่ตั้งอยู่หลัง สปอ.เมืองฯ เดิม ครับ

แต่ความต้องการของเราขณะนี้ต้องการให้ ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ขยายหน่วยเลือกตั้งไปทุกอำเภอตามที่ สกสค.ศธ.สั่งการมา หาก ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ไม่ดำเนินการให้มีหน่วยเลือกตั้งที่อำเภอ เราจะกดดันทุกวิถีทางทุกวิธีการเหมือนเช่นครูจังหวัดอุดรธานีทำ เพื่อให้มีหน่วยเลือกตั้งทุกอำเภอให้ได้ เพื่อให้ครูได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้สะดวกและสิ้นเปลื้องค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

.....กรุณาติดตามข่าวความคืบหน้าเรื่องหน่วยเลือกตั้งได้ในวันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม 2555.....อย่างใกล้ชิดและระทึกในหัวใจพลันขอรับ...มีคำตอบแน่นอน
 
     
    By: ข้างหลังกระดานดำ      (101.51.44.*) 26/05/2012 10:41 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 10  
     
  เห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้ แต่ท่านเจ้าของกระทู้ น่าจะไปยื่นเรื่องของท่านต่อ ผอ.สกสค.โดยตรง ดีกว่าจะมาลงในนี้
ไม่รู้มีคนอิ่นกี่คน
และผอ.สมชาย จะได้อ่านหรือ่ปล่า
 
     
    By: คนหนึ่ง      (49.49.115.*) 26/05/2012 12:22 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 11  
     
  ท่าน ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ท่านทราบแล้วครับ แต่ท่านไม่ดำเนินการ จึงได้นำมาให้พี่น้องเพื่อนครูได้ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดท่านจึงไม่ปฏิบัติ เพราะพี่น้องเพื่อนครูทุกท่านย่อมได้รับผลกระทบจากการกระทำนี้เช่นเดียวกัน และวันจันทร์นี้น่าจะมีคำตอบที่ชัดเจนว่าเรื่องหน่วยเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรและมีสถานการณ์เช่นเดียวกับจังหวัดอุดรธานีหรือไม่....ไม่ช้าไม่นานพลันจะรู้แจ้งในทุกเรื่องราวครับ...  
     
    By: ข้างหลังกระดานดำ      (101.51.44.*) 26/05/2012 12:33 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 12  
     
  ข้างหลังกระดาน ลองดูเหตุผล ทำไมไม่ขยายไปอำเภอต่าง ๆ เขามีเหตุผลอะไร ถ้าเลือกตั้งคราวหน้าควรแก้ไข
ไม่ใช่ได้ระดับจังหวัดแล้วได้เป็นเลย ต้องไปหาเสียง จาก 77 จังหวัด ให้เหลือ 6 คน มันยังไม่จบ ถ้ามีปัญหาคราวนี้คงแก้ไขได้ยาก ถ้าขยายเลือกทุกอำเภอ งบประมาณต้องตั้งใหม่ขอส่วนกลาง จะทีนไหม กว่าส่วนกลางจะอนุญาต ให้เลือกตามอำเภอคงนาน
 
     
    By: ครูหน้ากระดานดำ      (223.206.124.*) 26/05/2012 04:17 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 13  
     
  คห.๑๒ เคยได้ยินโง่อวดฉลาดไหม  
     
    By: จจ      (101.51.43.*) 26/05/2012 07:55 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 14  
     
  ...ครูหน้ากระดานดำ...คห.12 ...ครับ จริงๆแล้วทาง สกสค.ศธ.(ส่วนกลาง) มีหนังสือแจ้งให้ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินการขยายหน่วยเลือกตั้งเป็นอำเภอละ 1 หน่วย พร้อมกับเงินงบประมาณแล้ว แต่ สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ไม่ดำเนินการให้ ทำให้เพื่อนครูทั้งจังหวัดต้องไปใช้สิทธิ์เลือกต้องที่ สนง.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ทำให้ไม่สะดวกในการเดินทาง สิ้นเปลื้องค่าใช้จ่ายและที่สำคัญกระทบเวลาเรียนของนักเรียนมากครับ....ขอความกรุณาอ่านความคิดเห็นที่ 1 ใหม่อีกครั้งนะครับ....ขอบคุณครับ
 
     
    By: ข้างหลังกระดานดำ      (101.51.44.*) 26/05/2012 08:03 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 15  
     
  จากการเดินทางและดำเนินการหาคะแนน ณ ปัจจุบันมีการตอบรับจากเพื่อนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาส่วนใหญ่ พึงพอใจอยู่ระดับมาก อย่างมีนัยสำคัญ แล้วจะเดินหน้าต่อไปให้สำเร็จครับ (คาดว่าพลังเงียบจะลงคะแนนให้เบอร์ 2 มากมายอย่างที่จะไม่ปรากฏมาก่อนในจังหวัดศรีสะเกษแห่งนี้)
ถึงแม้ว่าจะยังคงไม่มีความชัดเจนพอ (ณ 26 พ.ค.55) เกี่ยวกับสถานที่เลือกตั้ง แต่หากมีการเลือกเพียงแห่งเดียว ก็ขอความเมตตาอนุเคราะห์ท่าน ผอ.โรงเรียน คณะครู ได้สงสารเห็นใจมาเลือกให้เบอร์ 2 (๒) ด้วยครับ เพราะตอนนี้มันมีอะไรแปลกๆ อยู่พอสมควรซึ่งฝ่ายใดได้ประโยชน์ก็จะเงียบหรือสงวนท่าทีเป็นธรรมดา แต่พอได้ยินกระแสข่าวจากพี่น้องหลายๆ อำเภอรอบนอก ยินดีสนับสนุนเต็มที่ก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมาเยอะ ต่อให้มีอุปสรรค์ก็ตาม คาดว่าจะเป็นเกินครึ่งของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนน (6,000 กว่า จาก 12,000 กว่า)
ที่บอกไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะรู้หรอก (เพราะท่านก็กรุณาติดตามข่าวพวกเราอยู่แล้ว ฮ่าๆๆ) แต่ที่บอกก็เพื่อให้ผู้สนับสนุนเบอร์ 2 รู้ ว่ามีโอกาสชนะอยู่มาก (ไม่กลัวการจัดตั้ง เพราะเราหวังคะแนนจากผู้มีสิทธิ์ที่เป็นปัญญาชน คนมีความารู้ ความสามารถ สามารถวิเคราะห์ ผลดี ผลเสีย และมองเห็นอนาคตหากเบอร์ 2 ได้เป็นผู้แทนฯ ได้ดีกว่า มากกว่า ท่านเหล่านั้นก็จะพิทักษ์สิทธิอันพึงมีพึงได้ของตัวท่านและครอบครัวเอง ) และหากมีการประชาสัมพันธ์ประวัติและผลงานต่อวงการวิชาชีพทางการศึกษาให้กว้างขวางและแพร่หลายออกไป ชัยชนะของเพื่อนร่วมวิชาชีพย่อมเป็นจริงได้

ด้วยจิตคารวะ
ทีมงาน ผอ.วิทยา เบอร์ 2 (๒)

ป.ล. ขอกราบวิงวอนผู้มาใช้สิทธิ์สัปดาห์หน้าทุกๆ ท่าน โปรดเลือกเบอร์ 2
โอกาสต่อไปจะนำเรียนประวัติ ผลงาน และสิ่งที่คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ เสนอต่อปัญญาชนผู้มีสิทธิ์ทั้งหลายให้รับทราบเพื่อประกอบในการพิจารณาลงคะแนนให้เบอรื 2 (๒)
ขอบพระคุณท่านที่กรุณาติชม และติดตาม
 
     
    By: ทีมงาน ผอ.วิทยา เบอร์ 2 (๒)      (223.206.122.*) 26/05/2012 08:45 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 16  
     
  หากท่านสนใจ
คลิก เว็บบอร์ดที่เกี่ยวข้อง
http://www.sisaketedu1.go.th/nineboard/view.php?id=3452 ขอบคุณมากครับ
 
     
    By: ทีมงาน ผอ.วิทยา เบอร์ 2 (๒)       (223.206.122.*) 26/05/2012 08:57 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 18  
     
  ที่แท้ ครูหลังกระดานก็ ขอโผล่ความจริง
คือทีมงานหาเสียงเบอร์2 นั่นเอง
อุตส่าห์สนใจความเห็น ที่แท้ก็บลัฟกัน ตามแนวการหาเสียง
ผิดหวังครั้ง2จริงๆ
 
     
    By: หลงกล      (223.207.9.*) 27/05/2012 08:16 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 19  
     
  เรียน ท่าน คห.17 ด้วยความเคารพ...หากท่านจะมองว่าเป็นกลยุทธ์หาเสียงในยุค IT ก็แล้วแต่มุมมองและประสบการณ์ทางความคิดของแต่ละท่าน แต่จะเห็นได้จากภาพรวมว่าเป้าหมายจริงๆที่เกิดกระทู้นี้ก็คือการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็นยุติธรรม ไม่ส่งเสริมประชาธิปไตยของ ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ หากครูจำนวนหมื่นกว่าทั้งจังหวัดมากใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ สนง.สกสค.หน่วยเดียวจะเกิดปัญหามากมายขนาดไหน คิดว่าทุกท่านก็รู้คงไม่ต้องสาธยายมาก หากแต่อยู่ที่ว่ารู้ปัญหาที่จะเกิดขึ้น แต่ ผอ.สกสค.และคณะบอร์ดบริหารไม่คิดแก้ไข ก็เพราะอะไรล่ะครับ....ก็เพราะมันมีประโยชน์แอบแฝงมากเกินกว่าที่จะทำอะไรให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อเพื่อนครู แต่นี่ ผอ.สกสค.และบอร์ดบริหารทำเป็นหูหนาตาบอด แล้วจะเอาคนแบบนี้มาบริหารเงินเป็นจำนวนได้อย่างไร สุดท้ายก็สูบเลือดกินเนื้อครูจนหมด ส่วนใครจะสมัคร จะมากคนหรือน้อยคนก็ให้เป็นความสามารถของผู้สมัครในการหาเสียงให้ครูมาเลือก จะหาเสียงอย่างไรก็ให้เป็นเรื่องของผู้สมัคร แต่นี่ ผอ.สกสค. จังหวัดศรีสะเกษ และบอร์บริหาร ทำเหมือนว่าท่านลงสมัครเอง แล้วแบบนี้จะให้เรียกว่า...สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุลากรทางการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษหรือเรียกว่า...สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ(และคณะบอร์ดบริหาร) เพื่อนครูทุกท่านจะรู้ว่าการปฏิบัติครั้งของ ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมทั้งนั้น หรือว่าว่าท่าน..คูฝั่งชี..มิใช่ครู......ฮาๆๆๆๆ  
     
    By: ข้างหลังกระดานดำ      (101.51.41.*) 27/05/2012 08:19 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 20  
     
  เรียน...ท่านหลงกล คห 18
ผม...ข้างหลังกระดานดำ...นำข้อมูลนำความจริงมาเสนอให้เพื่อนครูทั้งจังหวัดศรีสะเกษได้ทราบ ได้ศึกษา ได้วิเคราะห์ ถึงการทำหน้าที่ของ ผอ.สกสค.จังหวัดศรีะเกษ ที่ไม่เป็นการส่งเสริมประชาธิปไตย ไม่อำนวยความสะดวกต่อการไปใช้สิทธิ์ของเพื่อนครู ผมยังไม่ได้เอ่ยปากว่าผู้สมัครท่านใดเลย ส่วนท่านจะคิดอย่างไรผมก็ไม่สามารถห้ามได้เพราะวิจารณญาณทางสมองและประสบการณ์ทางความคิดของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน....ยังดีที่ตอนนี้ท่าน..หลงกล.. ระวังจะ....หลงทาง...นะครับ
 
     
    By: ข้างหลังกระดานดำ      (101.51.41.*) 27/05/2012 08:28 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 21  
     
  ไม่ส่งเสริมประชาธิปไตย ยุคผู้ใหญ่ลีตีกลองประชุมพ.ศ.2504
คนไทยไม่ชอบทำตามกฎหมาย
ฝ่าฝืนกฎ
ละเว้นหน้าที่
 
     
    By: ไม่ส่งเสริมประชาธิไตย      (223.207.96.*) 27/05/2012 10:21 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 22  
     
  พอเถอะครับ ตรรกะแบบยกตนขย่มท่าน ประมาณว่าตนเหนือกว่า อีกฝ่ายใช่ของจริงหรือเปล่า >> ครูหรือเปล่า, มิใช่ครู, << มันจะทำให้คะแนนเสียงไหลไปยังเบอร์ 1 หมดครับ เพราะขิ้วไอ้พวกทีมีความคิดตรรกะแบบนี้  
     
    By: ครู      (49.48.76.*) 27/05/2012 11:30 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 23  
     
  สรรพสิ่งทุกอย่างในโลกย่อมมีคู่กันเสมอ ดี-ชั่ว ขาว-ดำ ถูก-ผิด มากมายหลายประการ อยู่ที่ว่าเราจะรับรู้ความเป็นจริงได้มากแค่ไหน

ธรรมดาของโลกไม่มีใครว่าตัวเองไม่ดีและหากตนเองรักชอบพอใครก็ย่อมจะคิดว่าดีเช่นเดียวกัน แม้จะมีจะมองเห็นส่วนที่ไม่ดีมากกว่าก็ย่อมจะละทิ้งไม่ขอมองข้อเสียนั้น ขอมองแต่ข้อดี...นี่คือความรักความชอบส่วนตัว

และหากเรามองประโยชน์ส่วนตนให้น้อยลงมองประโยชน์ส่วนรวมให้มาก มนุษย์ก็จะมองเห็นสิ่งที่ตนเองทำว่าแท้จริงแล้วถูกหรือผิด การณ์นี้เราทำเพื่อส่วนรวมหรือทำเพื่อส่วนตัว....ทุกคนล้วนคิดได้ด้วยตนเอง อยู่ที่เราเลือกจะทำจะสิ่งใด

ผมเคยอ่านหนังสือที่มีนักเขียนท่านหนึ่งเขียนไว้ว่า "คน" กับ "สัตว์" มีวิถีการดำรงชีวิตที่ไม่แตกต่างกันมากนัก คือ กิน นอน สืบพันธุ์ หากถ้าคนทำได้แค่นี้ก็ไม่แตกต่างจากสัตว์มากนัก แต่สิ่งที่ทำให้ "คน" อยู่เหนือและแตกต่างจาก "สัตว์" ก็คือ "อุดมการณ์" โดยเฉพาะ "อุดมการณ์เพื่อสังคม"

ด้วยจิตคารวะต่อความเป็นครูของเราทุกคน...
 
     
    By: ข้างหลังกระดานดำ      (101.51.41.*) 27/05/2012 03:58 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 24  
     
  นี่ยังไม่ได้เป็นตัวแทนนะ เบอร์ ๒ ยังวุ่นวายขนาดนี้ แบบนี้ เบอร์ ๑ ลอยลำ  
     
    By: คนไม่มีสิทธิ์      (182.93.158.*) 28/05/2012 09:18 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 25  
     
  ...คห. 24....หากการที่เพื่อนครูเขาเรียกร้องความถูกต้อง การที่เขานำเสนอความจริงเป็นความวุ่นวาย ก็ขอเชิญยอมรับความเป็นทาสต่อไป เพราะแม้แต่ "สัตว์" ที่ถูกกักขังมันยังพยายามหาอิสรภาพ หากท่านคิดได้แค่นี้ก็ขอคารวะในมันสมอง และหากเบอร์ 1 ชนะการเลือกตั้งด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง ก็ขอเชิญท่านชื่นชมกับอาจมที่ท่านสร้างขึ้นต่อไป  
     
    By: คุรุชน....      (182.52.33.*) 28/05/2012 03:32 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 26  
     
  โกงสุดขีด......หนีตายสุดชีวิต

ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ดิ้นรนทุกวิถีทางที่จะให้ตัวเองได้กลับมาเป็น ผอ.สกสค.อีกวาระหนึ่ง โดยต้องส่งลูกน้องที่ตัวเองไว้ใจให้มาสมัครเพื่อเป็นตัวแทน 1 ใน 77 จังหวัด พร้อมถือกระเป่าเจมส์บอนใส่เงินล้านที่ได้กำไรจากการปล่อยเงินกู้ต่างๆจากครูเรา ให้ลูกน้องถือไปซื้อเสียงเพื่อให้ได้เป็น 1 ในบอร์ด สกสค.ศธ.(ส่วนกลาง) บอร์ดคณะนี้จะทำหน้าที่พิจารณาคัดเลือก ผอ.สกสค.จังหวัด ดังนั้นเพื่อให้ตนเองมีโอกาสได้เป็น ผอ.สกสค.ให้มากที่สุด จึงเกิดกระบวนการโกงเลือกตั้งสุดชีวิตดังนี้

๑.ไม่ยอมขยายหน่วยเลือกตั้งออกไปทุกอำเภอตามที่ สกสค.ศธ.สั่ง เพราะรู้ดีว่าลูกน้องตัวเองไม่มีเพื่อนครูรู้จักหน้าค่าตาเท่าใดนัก ผลงานไม่เคยปรากฏในสารบบ มีดีแค่การซื้อเสียง คุยโวอวดอ้างผลงาน....หน้าด้านมาก

๒.กำหนดวันแก้ไข/เพิ่มเติมรายชื่อให้เร็วขึ้น แกล้งทำรายชื่อครูตกหล่นโดยเฉพาะอำเภอรอบนอกตกยกโรงเรียน แล้วประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งช้า ทำให้ไม่สามารถเพิ่มรายชื่อได้อีก เป็นการตัดคะแนนผู้แข่งขันไปในตัว...อุบาทว์มากเลย

๓.จัดตั้งคะแนนโดยใช้วิธีถนัดเครือข่ายออมทรัพย์(บางส่วน)ออกซื้อเสียงเป็นเซ็ทเป็นพวง(เหมือนซื้อผักซื้อปลาสมัยเก่านะ) เข้าหา ผอ.โรงเรียนใหญ่ๆที่มีบุคลากรจำนวนมาก เดินทางสะดวก ขอซื้อเสียงยกโรงเรียนเพื่อเทคะแนนให้ตัวเอง.....เก่งแต่ซื้อเสียงและหาประโยชน์ซื้อแม้กระทั่งซุมเจ้าของ ฮ่าๆๆๆ

๔.จะระดมคนของตัวเองที่จัดตั้งโดยซื้อเสียงไว้แล้วมาใช้สิทธิ์ก่อน แล้วจะให้เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเลือกตั้งซึ่งก็เป็นลูกน้องของ ผอ.สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ ทำช้าๆๆๆๆเพื่อถ่วงเวลาให้พี่น้องเพื่อนครูฝ่ายตรงข้ามและมาจากแดนไกลไม่ให้ทันใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดเพื่อตัดคะแนน....มันก็ฮู้ว่าสิเกิดปัญหา แต่มันบ่สน หามันช้ามากก็ด่ามันโลดเด้อ

๕.เขาจะระดมคนของเขาเอารถมาจอดให้เต็มสองฝากฝั่งถนน ให้ฝายคู่แข่งขันต้องเอารถไปจอดไกลๆทำให้เกิดการหงุดหงิดไม่อยากมาใช้สิทธิ์ โดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่อำเภอรอบนอกท่านจะเจอปัญหามากครับ ยิ่งถ้ามาช่วงบ่ายจะเจอปัญหารถติดจากการรับส่งบุตรหลานเลิกเรียน ของโรงเรียนมารีฯบ้าง โรงเรียนอนุบาลฯบ้าง โรงเรียน ศ.ก.ว.บ้าง รับรองว่าการจราจรเกิดจลาจลแน่นอน....หากเป็นไปได้ให้พี่น้องมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่เช้านะครับ เหมารถบัสมาเป็นคณะแต่เช้าโลดครับ

๖.จะมีการสวมสิทธิ์เพื่อนครูที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยการใช้สิทธิ์แทน....โปรดระวัง

๗.ในช่วงของการนับคะแนน ให้ระวังการขานคะแนน บัตรดีบัตรเสียและการสับเปลี่ยนบัตรเลือกตั้งให้ดี....งานนี้มีเสียวจ้า...

นี่คือกระบวนยุทธ์โกงเลือกตั้งในครั้งนี้....โกงสุดขีด หนีตายสุดชีวิต.....อิอิ

ผมก็ขอรายงานข่าวที่ได้รับจากสายข่าวที่ส่งเข้ามาเพียงแค่นี้ก่อน หากมีข่าวคืบหน้าอะไรจะนำมาแจ้งอีกครั้งครับ....จาก นักข่าวหัวเห็ดปลวก
 
     
    By: คุรุชน      (101.51.47.*) 29/05/2012 08:32 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 27  
     
  เบื่อชิบ กับพวก...... อะไรนักหนา...มันไม่มีใครดีหรือทำเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมหรอกว่ามั๊ย...มันลงสมัครอย่างน้อยก็เพื่อตัวมัน ครอบครัว ชื่อเสียง อำนาจ พวกพ้อง หรือไม่จริง .....มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเรานักหรอก ประชาธิปไตยบ้าบออะไรขนาดไอ้นักการเมือง ระดับผู้นำประเทศมันยังทำไม่ได้ รังแต่เป็นตัวอย่างให้กับเด็กไม่พอใจก็ประท้วง แน่จริงก็เผาตัวเองประท้วงไปสิ กรูจักสมน้ำหน้าพวกสูที่เกิดมาโง่ยิ่งกว่าหมา  
     
    By: รำคาญ      (110.77.236.*) 29/05/2012 11:41 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 28  
     
  เจ้าก็เป็นหยั่งสิล่ะ บ่รับฮู้ว่าเขาเฮ็ดอีหยัง คั่นได้..ข่อยนำแหน่ ถ้าแน่จริงก็ประกาศตี้ล่ะว่าบ่เอานำ เห็นแต่ฟ่าวก่อนหมู่....ฮ่าๆๆๆ และเอาจั๋งสิ ถ้าเจ้ารำคาญแฮงก็ประท้วงก่อนเด้อและหากแน่จริงก็เผาเจ้าของก่อน เขาสิได้ฮู้ว่าเจ้ารำคาญ....พวกสีข้างด้านเอ๋ย.....  
     
    By: คุรุชน      (182.52.32.*) 29/05/2012 03:23 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 30  
     
  เว็ป สกสค.เข้ายากมาก ไมาอัพเดดข่าวสารเหมือน สกสค.จังหวัดอื่นบ้างเลย  
     
    By: ครูคนนึง  Mail to ครูคนนึง    (101.51.37.*) 6/08/2013 11:18 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 31  
     
  เว็ป สกสค.จังหวัดศรีสะเกศ เข้ายากมาก ไม่อัพเดดข่าวสารเหมือน สกสค.จังหวัดอื่นๆ  
     
    By: ครูคนนึง  Mail to ครูคนนึง    (101.51.37.*) 6/08/2013 11:20 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 32  
     
  เว็ป สกสค.จังหวัดศรีสะเกษ เข้ายากมาก ไม่อัพเดดข่าวสารเหมือน สกสค.จังหวัดอื่นๆ  
     
    By: ครูคนนึง  Mail to ครูคนนึง    (101.51.37.*) 6/08/2013 11:21 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 33  
     
  สกสค.ศรีสะเกษ ให้มีคณะกรรมการภายนอกตรวจสอบการเงินหน่อยข้อมูลสมาชิกไม่ถูกต้องและการเงินท่วงค่าค้างชำระบ่อยทั้งที่หักส่งทุกเดือนเป็นไปได้ไง  
     
    By: ครูเมืองจัน      (110.77.240.*/10.0.0.15) 7/10/2014 09:54 AM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by http://www.sisaketedu1.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.