http://www.sisaketedu1.go.th/ | หน้าแรก
       

ประกาศรับสมัครครู เอกภาษาอังกฤษ
     
 

ประกาศโรงเรียนบ้านก้านเหลือง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอน
************************************
ด้วยโรงเรียนบ้านก้านเหลือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา
ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ 04009/3876 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2547 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 29/2546 สั่ง ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2546 เรื่องมองอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์และวิธีการบริหารบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร/ขอบข่ายภารกิจหน้าที่
ตำแหน่ง - ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
อัตราจ้าง - วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 9,140 บาท
ขอบข่ายภารกิจหน้าที่ - ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา
- งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
2. คุณสมบัติทั่วไป
- มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่น
- มีอายุระหว่าง 22-35 ปี
- มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
- ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ไม่เป็นภิกษุหรือสามเณร
- ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งนักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
- ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก
- ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของทางราชการ
3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ
- เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย บุคลิกภาพและมารยาทดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีจิตสาธารณะ
- ไม่เคยถูกสอบสวนทางวินัยและถูกไล่ออกจากงานมาก่อน
- มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคต้องห้ามตามกฎหมาย
- หากมีประสบการณ์ด้านการสอนจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. หลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
จำนวน 2 รูป
- สำเนาเอกสารแสดงผลการศึกษาหรือหนังสือรับรองว่ามีวุฒิทางการศึกษาตรงตามประกาศ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. การรับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 24 พฤษภาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ หรือติดต่อหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 089-8657836
6. วิธีการคัดเลือก
สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
7. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก
- สอบข้อเขียน วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
- สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
8. เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก
- ผู้สอบผ่านได้คะแนนรวมกัน จะจัดลำดับที่ โดยผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบข้อเขียนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า โดยคณะกรรมการที่โรงเรียนแต่งตั้ง
- ประกาศผลสอบวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2556
9. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง
- รายงานตัวและทำสัญญาจ้างในวันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2556
- เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2556

(ลงชื่อ)
(นายศิริพงษ์ เสนาะ)
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง

 
     
      By : โรงเรียนบ้านก้านเหลือง      (101.51.250.*)  20/05/2013 12:43 PM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  ทำไมไม่รับย้ายบ้างครับท่าน ผอ มีคนเขียนย้ายอยู่ทำไมไม่รับย้ายเิาน้อท่าน  
     
    By: พงศกร  Mail to พงศกร    (61.7.181.*) 21/05/2013 10:44 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  อยากรับย้าย แต่ตำแหน่งไม่ว่างครับ โรงเรียนพอดีเกณฑ์ ที่สมัครครูภาษาอังกฤษเพราะได้งบจากผ้าศิษย์เก่า ต้องให้โรงเรียนเน้นภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่อาเซียน ผมเห็นใจพี่น้องเพื่อนครูที่ต้องการย้ายเหมือนกัน ไว้โอกาสหน้าครับ  
     
    By: ศิริพงษ์ เสนาะ      (223.207.162.*) 21/05/2013 08:32 PM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by http://www.sisaketedu1.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.