http://www.sisaketedu1.go.th/ | หน้าแรก
       

หลุมดำการศึกษาไทย ครูทั่วประเทศควรอ่าน
     
 

เรียนขอเสนอให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และทุกท่านที่สนใจ ได้ควรอ่านและทำความเข้าใจ
พร้อมหาความรู้เพิ่มเติมทางปัญญาเพื่อทราบข้อมูลจริง ในการพิจารณา เพราะในวันข้างหน้า ซึ่งอีกไม่นานนักนับจากนี้ พวกเราทุกคน ครู บุคลากรทางการศึกษา ชาว กระทรวงศึกษาธิการ ต้องร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน และรวมพลังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อทรงไว้ซึ่งเกียรติภูมิและศักดิ์ความเป็นครูอยู่คู่กับประเทศไทยตราบนานเท่านาน (เพราะการพัฒนาประเทศอันดับแรกที่รัฐบาลทุกสมัยต้องทำคือ พัฒนาประชาชนในชาติ นั่นก็คือ การศึกษา นั่นเอง เพราะถ้าคนในชาติมีการศึกษาที่ดีแล้ว ประเทศชาติก็จะพัฒนาถาวรสืบไป) โปรดใช้วิจารณญาณในการศึกษาข้อมูลนี้

หลุมดำ การศึกษาไทย
โดย นายสนอง ทาหอม
ประธานสภามนตรีสมาพันธ์สมาคมครูแห่งประเทศไทย

หน้าปก
http://uppic.ts3sv.com/i/q9.jpg หน้าที่ 1

http://uppic.ts3sv.com/i/kbm.jpg
หน้าที่ 2

http://uppic.ts3sv.com/i/8eg.jpg
หน้าที่ 3

http://uppic.ts3sv.com/i/3S.jpg
หน้าที่ 4

http://uppic.ts3sv.com/i/Kl.jpg
หน้าที่ 5

http://uppic.ts3sv.com/i/2fj.jpg
หน้าที่ 6

http://uppic.ts3sv.com/i/7eV.jpg
หน้าที่ 7

http://uppic.ts3sv.com/i/dPB.jpg
หน้าที่ 8

http://uppic.ts3sv.com/i/dPB.jpg+

ขอบคุณที่กรุณาศึกษาข้อมูลจนครบทุกหน้า
หากมีข้อความใดพิมพ์ตก ยกเว้น ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

เหตุผลในการให้ข้อมูลในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้มีปัญญาทุกท่าน


 
     
      By : ชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเ      (223.204.17.*)  21/06/2015 04:19 PM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  หน้าที่ 8

http://uppic.ts3sv.com/i/bVb.jpg
 
     
    By: ชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเ      (223.204.17.*) 21/06/2015 04:22 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  รวมสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญ ของ สนช.

http://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/draftconstitution/more_news.php?cid=64
 
     
    By: ปัญญาชน      (171.5.143.*) 21/06/2015 10:50 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 3  
     
  สรุปว่า ถ้าเราไม่ต้องการถ่ายโอนไป อปท. ยังอยากมีใบประกอบวิชาชีพและวิทยฐานะ อยากได้รับสวัสดิการจาก สคสค. ต้อง แก้ร่างรัฐธรรมนูญ 2 มาตรา
แล้วครูทั่วประเทศจะช่วยเหลืออย่างไรได้คะ เรามีสิทธิ์ีที่จะแก้ร่างรัฐธรรมนุูญฉบับนี้ด้วยหรือ
อยากให้เป็นเหมือนเดิมค่ะ คือในเมื่อให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง ให้เรียน 5 ปี แต่ให้พวกเรียน 4 ปี สอบแข่งได้ แล้วจะให้ลูกหลานเรียนครู 5 ปี ไปทำไมเปลืองเงินไปอีก 1 ปี และจะให้ยกเลิกระบบแท่งด้วยนี่ เสียมากกว่าดีแน่ค่ะ
ถ้าเป็นแบบนั้นไม่ผ่านค่ะ ไม่เอาด้วยร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้
 
     
    By: ครูเขต 1      (182.93.161.*) 22/06/2015 10:53 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 4  
     
  แล้วเงินเดือนสูงกว่าสี่ปีใหมละคุณ บรรจุทีหลังพวกสี่ปีเงินเดือนเท่ากัน กรรมจริงๆ  
     
    By: สี่ปี      (202.29.177.*) 22/06/2015 10:59 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 5  
     
  4 ปี ในที่นี้หมายถึง พวกที่ไม่ได้เรียนครู แต่สอบบรรจุครูได้แสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นครูแต่แรก ไม่ได้หมายถึงเงินเดือนจะทันหรือไม่ทันกัน ถ้าจะเปรียบเทียบอย่างนั้น ครูที่บรรจุมาเกือบ 20 ปี ยิ่งเสียเปรียบมาก เพราะคนที่บรรจุหลัง 10 ปี เงินเดือนจะทันกันแล้ว  
     
    By: ครูเขต 1      (182.93.161.*) 22/06/2015 11:12 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 6  
     
  4 ปี ในที่นี้หมายถึง พวกที่ไม่ได้เรียนครู แต่สอบบรรจุครูได้แสดงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นครูแต่แรก ไม่ได้หมายถึงเงินเดือนจะทันหรือไม่ทันกัน ถ้าจะเปรียบเทียบอย่างนั้น ครูที่บรรจุมาเกือบ 20 ปี ยิ่งเสียเปรียบมาก เพราะคนที่บรรจุหลัง 10 ปี เงินเดือนจะทันกันแล้ว  
     
    By: ครูเขต 1      (182.93.161.*) 22/06/2015 11:13 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 7  
     
  เอามาจากร่างรัฐธรรมนูญ 2557 ดูที่ ม.84 (5) และ ม.286(1) และ (2) เพื่อประกอบการพิจารณาได้โดยรวดเร็ว จากทั้งหมด 315 มาตรา
============================
มาตรา ๘๔ รัฐต้องจัด ส่งเสริม และทานุบารุงการศึกษาอบรมทุกระดับและทุกรูปแบบ โดย
(๑) สนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาอบรมโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อพัฒนาคนให้เกิดความรู้ มีศีลธรรม มีการพัฒนาจิตใจ ปัญญา และทักษะชีวิต ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และพัฒนาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก
(๒) มีนโยบายการศึกษาที่มีความต่อเนื่อง
(๓) มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่เพียงพอ
(๔) มีการพัฒนาหลักสูตรทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น เพื่อให้มีการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับ ภูมิสังคมและพัฒนาการของโลก
(๕) พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา และปราชญ์ชาวบ้าน รวมทั้งจัดระบบการให้ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้าระหว่างบุคลากรในภาครัฐและภาคเอกชน
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งการคุ้มครองภูมิปัญญาและสิทธิประโยชน์ที่เกิดขึ้น
===============================
มาตรา ๒๘๖ ให้มีการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้เป็นพลเมืองดี มีความรู้ความสามารถ โดยยึดหลักดังต่อไปนี้
(๑) กระจายอานาจการจัดการศึกษาโดยลดบทบาทของรัฐจากการเป็นผู้จัดการศึกษาให้เป็นผู้จัดให้มีการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งกากับนโยบาย แผน มาตรฐาน และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา และส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการการศึกษาได้อย่างมีอิสระ มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษา ทั้งนี้ โดยให้เอกชน ชุมชน และองค์กรบริหารท้องถิ่น มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมด้วย
(๒) จัดสรรค่าใช้จ่ายรายหัวโดยตรงแก่ผู้เรียนทุกคนอย่างพอเพียงตามความจาเป็นและเหมาะสมของผู้เรียน สาหรับการศึกษาระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยม ทั้งการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ
๑๑๒
(๓) ปรับปรุงระบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยยกระดับความรู้ให้กับผู้เลี้ยงดูให้มีสมรรถนะและสัมพันธภาพที่เหมาะสมในการเลี้ยงดูเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้เกิดพัฒนาการที่สมบูรณ์ มีความพร้อมเพื่อการเรียนรู้ทุกมิติทั้งด้านกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
(๔) ปรับปรุงการอาชีวศึกษาไปสู่ระบบการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคการผลิตที่มีทักษะ มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพตรงตามความต้องการและสาขาที่ขาดแคลน
(๕) ปรับปรุงระบบอุดมศึกษาให้การจัดการเรียนรู้และการสร้างองค์ความรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศและเสริมสร้างสมรรถนะด้านวิชาการเพื่อรับใช้สังคม
(๖) พัฒนาระบบการเรียนรู้โดยเน้นกระบวนการคิด การใช้เหตุผล และการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้และสื่อสาธารณะด้านการศึกษา ส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ควบคู่กับการศึกษาด้านศิลปะ วัฒนธรรม ภาษา ศาสนา และพลเมืองศึกษา เพื่อบ่มเพาะจิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลของคนไทยทุกระดับ รวมทั้งเพื่อให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และสามารถสร้างสังคมแห่งปัญญา
(๗) ปรับปรุงระบบการผลิต การพัฒนา และการประเมินครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยอาศัยผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ทั้งนี้ การผลิตต้องเน้นคุณลักษณะและสมรรถนะที่มีความเหมาะสมกับแต่ละระดับการศึกษา
(๘) พัฒนาระบบธรรมาภิบาลในวงการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยจัดให้มีระบบตรวจสอบความโปร่งใสของการบริหารและการจัดการศึกษาทุกระดับ
(๙) ปรับระบบการทดสอบและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นการทดสอบการเรียนรู้ ความถนัด และคุณลักษณะผู้เรียนที่ครบทุกมิติเพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่วนการประเมินคุณภาพสถานศึกษาให้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพ
(๑๐) ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารการศึกษาทั้งระดับชาติ ระดับพื้นที่ และระดับท้องถิ่น เพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ และเอื้ออานวยให้การปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์บรรลุผล
(๑๑) ปรับปรุงให้สภาวิชาชีพมีอานาจเฉพาะในการรับรองหลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่กระทบต่อเสรีภาพทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
(๑๒) ให้มีการจัดทาประมวลกฎหมายการศึกษา โดยมีการปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา และการให้ประชาชน ชุมชน องค์การภาคเอกชน และองค์การเอกชน มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรานี้
เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาตามมาตรานี้สามารถดาเนินการได้โดยรวดเร็วและต่อเนื่อง ให้มีคณะกรรมการนโยบายการศึกษาและพัฒนามนุษย์แห่งชาติซึ่งอยู่ในกากับของนายกรัฐมนตรี ภายในหนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ โดยให้ทาหน้าที่ปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์อย่างรอบด้านตลอดชีวิต กาหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ กลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ ตลอดจนจัดทา
===============================
 
     
    By: ครูช่วยครู      (101.51.44.*) 22/06/2015 11:42 AM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 8  
     
  จากความเห็นที่ 3 คุณหมายถึงรวมคนที่ เรียนครู 4 ปี ด้วยหรือเปล่า ถ้ารวมแล้วเขาเรียนมาก่อนจะมีครู 5 ปีเขาจะมีสิทธิ์สอบหรอกคะ  
     
    By: ผ่านมา      (106.0.210.*) 22/06/2015 01:18 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 9  
     
  อ๋อ ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ หมายความว่าเขาจะให้คนที่ไม่ได้จบครู มาสอบบรรจุครูได้ค่ะ ซึ่งทำให้คนที่จบวุฒิครูมามีคู่แข่งมากขึ้นค่ะ และส่วนใหญ่เอกอื่นมักจะเรียนกัน 4 ปีค่ะ  
     
    By: ความเห็นที่ 3      (58.10.139.*) 22/06/2015 06:16 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 10  
     
  อ๋อ ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ หมายความว่าเขาจะให้คนที่ไม่ได้จบครู มาสอบบรรจุครูได้ค่ะ ซึ่งทำให้คนที่จบวุฒิครูมามีคู่แข่งมากขึ้นค่ะ และส่วนใหญ่เอกอื่นมักจะเรียนกัน 4 ปีค่ะ  
     
    By: ความเห็นที่ 3      (58.10.139.*) 22/06/2015 06:20 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 11  
     
  ถ้าเป็นไปตามที่ท่านสนองวิเคราะห์ ผมว่าเป็นแบบทุกวันนี้ดีกว่าครับ รัฐธรรมนูญ 2 มาตรานั้น อ่านดูก็ไม่มีอะไร แต่ถ้ากฎหมายลูก หรือ พ.ร.บ. ที่ตามมาเป็นเหมือนว่า คงเป็นหลุมดำจริง ๆ ครับ
ขนาดแค่เรื่องขึ้นเงินเดือน 15,000 สำหรับครูบรรจุใหม่ ยังทำให้ครู คศ. 1 (ขณะนั้น) ต้องวิ่งกันจนได้ปรับเป็นแถว ๆ ส่วนครู คศ. 2 (ขณะนั้น) ไม่ติดตามทวงสิทธิ์ที่ควรจะได้ จนเป็นเหตุให้พวกบรรจุทีหลังไล่ตามทัน
เรื่องนี้โปรดติดตามให้ดีนะครับ น่าจะมีอะไรที่เราได้รับผลกระทบตามมาอีกครับ
 
     
    By: ครูเก่า      (180.183.192.*) 22/06/2015 07:23 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 12  
     
  เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ ความคิดเห็นที่: 11 ครับ
ถ้าครูไม่ดูแลผลประโยขน์ตนแล้ว ก็อย่าได้คาดหวังว่าให้ใครดูแลผลประโยชน์อันพึงมี พึ่ได้ให้เราเลย (อย่าหวังน้ำบ่อหน้า)
*ถ้าหากมีความคิดเดียวกัน ปัญหาใหญ่ๆ ก็ช่วยกันแบ่งเบาให้เล็กลงและสำเร็จได้ มีเป้าหมายเดียวกันหมดทุกคนในวงการวิชาชีพครู (ซึ่งเคยทำสำเร็จมานักต่อนักแล้วในอดีตเชิงประจักษ์ และเป็นที่ยอมรับว่าทุกคน ทุกอาชีพ ก็ล้วนแล้วแต่มีครูทั้งนั้นจึงได้ดี ครูจึงเปรียบเหมือนพระโพธิสัตว์ ผู้ปัญญากับมนุษย์ทั้งหลาย เป็นการให้ธรรมทาน ซึ่งอาชีพอื่นหาได้น้อยมาก) หลากหลายการปฏิบัติ
ฝากถึงลูกศิษย์ที่มีครูทั้งหลายทั่วไทย โดยเฉพาะคณะผู้ร่างรัฐธรรมนูธ ร่าง พ.ร.บ. เกี่ยวกับครูต่างๆ หากชื่อว่าเป็นคนดีอยู่ ก็ควรสำนึกถึงบุญของครูบาอาจารย์ (กตัญญู กตเวที) ที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ทุกคนด้วยความเหนื่อยยาก ลำบากทั้งกาย และใจ เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ประสบความสำเร็จ ได้ดิบได้ดีมาจนถึงทกวันนี้ เมื่อร่างเสร็จก็อย่าได้ริดรอนสิทธิที่มีอยู่เดมิของครูเขา ..อย่าได้ให้โลกได้จารึกว่า "เป็นศิษย์ คิดล้างครู" ... ถ้าทำดีก็ขอให้จำเริญๆๆ ตลอดไป

 
     
    By: ครูสมัยใหม่      (171.4.24.*) 22/06/2015 07:51 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 13  
     
  เป็นไงล่ะ นักเรียนทศวรรษที่21 หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ เพราะมัวแต่ใส่ใจเทคโนโลยีเกินไป สุดท้ายโอเน็ตต่ำ ลงมาที่ครู ครูการสอนเหมือนเดิมครูคนเดิม แต่ทำไมเด็กเมื่อสิบปีที่แล้วเก่งได้ ผิดกับทุกวันนี้ ไม่ได้สลดกับการศึกษาไทย แต่สลดกับนักวิชาการ นักกฎหมายต่างๆ ที่มัวแต่มาหาทางแก้ปลายเหตุ ลองให้ครูผู้สอนอยู่แต่โรงเรียนอย่ามีอบรมรับนโยบายนั่นนี่ซิ โรงเรียนเล็กครูสามคนจะตายอยู่แล้ว เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ทีไรปล่อยนโยบายเป็นว่าเล่นอันเก่าไม่ดีนั่นนี่ นี่แหละกรรมเด็กไทย คนไทยเรียนเพื่อสอบขณะที่ชาติอื่นเรียนเพื่อให้ชีวิต เวรกรรมเด็กต่อไปในอนาคตทิศทางการศึกษายังหาไม่เจอ  
     
    By: ครูวิทย์พันธ์ใหม่  Mail to ครูวิทย์พันธ์ใหม่    (202.29.177.*) 23/06/2015 04:01 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 14  
     
  ขอแจมด้วยคน
เพราะมีประสบการณ์สอนมา 3 หลักสูตร เกือบ 40 ปี เปรียบเทียบให้เห็นชัดๆ
1.หลักสูตร ปี 2503 เราอยู่กับ ครูประชาบาล ( ครูจังหวัด) นายว่าอะไรก็ว่าตาม สอนเน้น ไทย คณิต วิชาอื่นไเช่นวิทยาศาสตร์ หน้าที่พลเมือง สุขศึกษา มีบ้างแต่ไม่เน้น ครูมีหน้าที่สอน ไม่ไปไหน ไม่ทำอะไร ส่ือต่างๆไม่มี
นักเรียนอ่านออกทุกคน ยกเว้น 1 โรงมีบ้างสัก 1คน เพราะมีปัญหาด้านสมองจริงๆ เป็นต้น เด็กรักเพื่อน รัสถาบัน รักครู รักบ้านเกิด ฯลฯ
2.หลักสูตรปี 2521 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ สปช. จัดหลักสูตรเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ทักษะ สปช. สลน กพอ. ครูมีการอยู่ดีกินดีขึ้นบ้าง ครูมีงานอื่นนอกจากงานสอนมากขึ้น วิชาที่เรียนมีมากขึ้น ส่ือการเรียนมีมากขึ้น เด็กรักเพื่อน รักครู น้อยลง รักสถาบันน่าจะน้อยลง อ่านไม่ออกมีมากขึ้น
3.หลักสูตรปี 2547-51 และปรับปรุงมาเรื่อยๆ จัดให้สอน 8 กลุ่มสาระ กิจกรรมบีงคับ พร้อมหลักสูตรเพ่ิมเติมหลายอย่างตามแต่นโยบายจะให้มา โดบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยุคนี้ครูก้าวหน้ามาก มีเงินประจำตำแหน่ง ครูสอนน้อยลง มีงานอื่นมากขึ้น โดยแทบจะเรียกว่างานสอนคืองานรอง เอด็กอ่านไม่ออกเพ่ิมขึ้น ไม่รักไม่ภูมิใจในตัวครู สถาบัน รุนแรงย่ิงขึ้น
วิเคราะห์ดูแล้วน่าจะเป็นดังนี้
1.สวัสดิการของครูดีแล้ว อยู่พอเหมาะเป็นไปตามยุคสมัย 2.ครูมีการบริหารจัดการเป็นคณะกรรมการดีย่ิงขึ้น 3.วิชาที่เรียนมีมากไป 4.ครูท้ิงห้องเรียนมาก 5.ให้ครูมีหน้าที่สอน ถ้าพัฒนาครูต้องช่วงปิดเรียน 6.งานอื่นๆให้บุคลากรอ่ืนไปทำ น่าจะเป็นวิธีหนึ่งที่แก้ได้
 
     
    By: ครู 3 หลักสูตร      (110.77.237.*) 24/06/2015 04:36 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 15  
     
 
ขอบคุณทุกความคิดเห็น ทางคณะกรรมการและสมาชิกของชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ ได้อ่านทุกความคิดเห็นของทุกท่านแล้ว เป็นการให้ความรู้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษามาเป็นระยะ ตามโอกาสอันควร และได้เฝ้าติดตามมาสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด
ขอขอบคุณอีกครับกับทุกท่าน ทั้งที่ได้กรุณาศึกษาข้อมูลเหล่านี้และได้แสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์อย่างมากกับผู้ที่ยังไม่เคยรู้ข้อมูลนี้มาก่อน
ต่อจากนี้ไป เมื่อท่านทั้งหลายได้ตระหนักมากขึ้นและมีภูมิรู้มาระดับหนึ่งแล้ว ก็ขอให้ทุกท่านได้ช่วยกันติดตามเป็นหูเป็นตาด้วยกัน ติดตามสถานการณ์ช่วยนะครับ เพราะเกี่ยวข้องกับท่านเองโดยตรงหรือโดยอ้อมอยู่แล้ว
ส่วนทางชมรมฯ เองก็ขออาสาจะช่่วยติดตามข่าวสาร การวิเคราะห์ และเรื่องอื่นๆ ในทางวิชาการ เพื่อนำมาเสนอให้กับทุกท่าน ได้ร่วมกันพิจารณาในโอกาสต่อไป
ท้ายที่สุดนี้ คาดหวังลืกๆ ในใจว่า จะเป็นไปด้วยดีกันทุกๆ ฝ่ายครับ เพราะทางรัฐบาลท่านก็กรุณารับฟังครูเราด้วยดีเช่นกัน (ค่อยๆ ปรับ ค่อยๆ ร่วมกันแก้ไข ให้ได้ประโยชน์กันทุกฝ่าย โดยเฉพาะกับประเทศไทยของเรา ประชาชนคนไทยทุกคน ซึ่งประเทศไทยนี้ก็เป็นของคนไทยทุกคน เพียงแต่ใครมีหน้าที่อะไรก็ทำตามหน้าที่นั้นๆ แต่ส่วนใหญ่ก็หวังดีกับประเทศชาติ ซึ่งต่อไปก็จะก้าวสู๋ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มภาคภูมิ พวกเราทุกคนมาร่วมเดินไปข้างหน้าด้วยกัน อย่างมั่งคั่งและมั่นคง )

"ด้วยจิตคาราวะ"
ชมรมครูประะถมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
24 มิ.ย. 2558 
     
    By: ชมรมครูประถมศึกษาจังหวัดศรีสะเ      (171.5.131.*) 24/06/2015 07:05 PM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by http://www.pao-sisaket.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.