http://news.ssk.in.th/ssk1/ | หน้าแรก
       

การจัดสรรธุรการใหม่
     
 

อยากทราบเรื่องโรงเรียนที่ต้องดำเนินการสรรหาธุรการใหม่ เขตฯกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร กรอบเวลาดำเนินการ เอกสารประกอบ/ตัวอย่าง ลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้าง ท่านผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกรุณามาช่วยชี้แจงด้วยค่ะ

 
     
      By : คนเดือนร้อน      (202.29.213.*)  2/11/2018 09:51 AM  
 
 
 
  ความคิดเห็นที่: 1  
     
  สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ซึ่งตอนนี้หลายๆโรงเรียนได้รับจัดสรรตำแหน่งมาแต่ยังไม่แน่ใจว่าการจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนมีขั้นตอนอย่างไร โดยเมื่อเร็วๆนี้ อ.อธิวัฒน์ โยอาศรี ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ซึ่งเผยแพร่ มีรายละเอียดดังนี้ครับ
การจ้างเหมาบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ (พัสดุ) หรือผู้ได้รับมอบหมาย จัดทำขอบเขตของงาน (ตามตัวอย่างปรับได้ตามความจำเป็นและเหมาสม) พร้อมจัดทำราคากลาง
2. เจ้าหน้าที่ (พัสดุ) จัดรายงานขอจ้าง พร้อมเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ (พัสดุ) เพื่อขอความเห็นชอบ
3. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จำนวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจำนวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
3.1 กรณีวงเงินจัดซื้อไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เพียงคนเดียวเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
3,2 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับทราบคำสั่ง
3.3 เจ้าหน้าที่ (พัสดุ) เจรจาตกลงราคากับบุคคลผู้ที่มีคุณสบัติตามที่กำหนดได้โดยตรง
4. การจัดทำข้อตกลงจ้าง
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (พัสดุ) สั่งจ้าง ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ (อาจจะเสนอ ผอ.โรงเรียน เป็นผู้อนุมัติสั่งจ้าง ก็สามารถกระทำได้)
จัดทำใบสั่งจ้างหรือข้อตกลงจ้าง 2 ฉบับ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 1,000 บาทละ 1 บาท เศษของ 1,000 ให้ปิดอากรแสตมป์เพิ่ม 1 บาท ใบสั่งจ้างมอบให้ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ โรงเรียนเก็บไว้ 1 ฉบับ
5. การตรวจรับพัสดุ
5.1 เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับการจ้างให้เป็นไปตามใบสั่งจ้างหรือข้อตกลงจ้าง หรือสัญญาจ้าง
5.2 โดยปกติให้ตรวจรับการจ้างในวันที่ผู้รับจ้างส่งคำร้องมอบงานจ้าง และดำเนินการจ้างให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ
5.3 จัดทำใบตรวจรับการจ้าง และรายงานผลการตรวจรับการจ้างให้ผู้อำนวยการโรงเรียนทราบ
5.4 ส่งมอบหลักฐานการการจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อขออนุมัติจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างต่อไป
ตัวอย่างไฟล์ TOR จ้างเหมาธุรการ รร. (9,000 บาท/เดือน)

https://drive.google.com/drive/folders/1fvbcCSlhagsITwHX9VwOiyp_7Q2lRY4Q?fbclid=IwAR0Dgo9SPvFknpdPoyunfgdKDxTr-L9tmf6LquxzYb2kjMUef5LTeprobI4
 
     
    By: ครูอับเดทดอทคอม      (202.29.213.*) 2/11/2018 03:41 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 2  
     
  ทางเขต1 ยังไม่มีคำสั่งให้โรงเรียนสรรหาธุรการใหม่ เราสามารถดำเนินการได้เลยหรอครับ  
     
    By: ครู      (202.29.213.*) 2/11/2018 05:11 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 3  
     
  จะใช้วิธีใดในการจัดจ้างครับ  
     
    By: รักษาการในตำแหน่งผอ.      (202.29.213.*) 4/11/2018 08:26 PM
 

 
  ความคิดเห็นที่: 4  
     
  จะมีคำสั่งจ้างหรือป่าวครับ เขต1  
     
    By: ครู      (202.29.213.*) 4/11/2018 11:37 PM
 


     
 
       
ชื่อ ::
  *
  รหัส ::   (เฉพาะสมาชิก)
 
อีเมล์ ::
  (สมาชิกไม่ต้องกรอก)
     
Insert Bold text Insert Italicized text Insert Underlined text Insert Centered text Insert a Hyperlink Insert Email Hyerplink Insert an Image Insert Code Formatted text Insert Quoted text
 
รายละเอียด ::
  *
  ใส่รูปแสดงอาการ ::   Confused Idea Smile Wink Coool Love It Cry Devil Kiss Yum Big Grin Smiley Razz Brow
Blue Smile Ek Frusty Eek Weird Look Bawling Angry Fire Red Face Eplus Uh Oh Crying Sinister Tongue Roll Eyes
 
รูปประกอบ ::
  ไม่เกิน 50 Kb
       
     
 
     
 
 Search Word:
Support by http://www.pao-sisaket.go.th
This programe support PHP 4, MySQL Developer by NOKESTUDIO In Thailand
NINEBOARD Vol 3.0 Copyright © 2001-2002 NINETO SOLUTION All Rights Reserved.